Zakład Paleobiologii Środowiskowej

Kierownik Zakładu:


dr hab. Barbara KREMER, prof. IP PAN
[Grupa Badawcza Geomikrobiologii]
Maty sinicowe, czerty radiolariowe, tafonomia i paleobiologia akritarchów, paleogeomikrobiologia, biosedymentologia, nannoproblematyki

 

dr hab. Przemysław GORZELAK
[Grupa Badawcza Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych]
Biomineralizacja szkieletu szkarłupni, mezozoiczne liliowce

dr Katarzyna JANISZEWSKA
[Grupa Badawcza Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych]
Kredowe koralowce Scleractinia: biomineralizacja i diageneza szkieletu

dr Magdalena ŁUKOWIAK
[Grupa Badawcza Organizmów i Struktur Krzemionkowych]
Biomineralizacja gąbek, mezozoiczne liliowce, żachwy kopalne i ich tafonomia

prof. dr hab. Wojciech MAJEWSKI
[Grupa Badawcza Mikrobiologii Polarnej]
Otwornice Antarktyki, holoceńskie rekonstrukcje paleośrodowiskowe, środkowo-mioceńskie zmiany klimatyczne; uprzednio: środkowo-jurajskie amonity

dr Krzysztof OWOCKI
[Grupa Badawcza Geomikrobiologii]
Geochemia, mineralogia i tafonomia kredowych kości dinozaurów z Pustyni Gobi

prof. dr hab. Jarosław STOLARSKI
[Grupa Badawcza Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych]
Mechanizmy biomineralizacji, pochodzenie i ewolucja koralowców

 

Doktoranci:


mgr inż. Sara MANDERA
[Grupa Badawcza Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych]
Amorficzne prekursory: klucz do zrozumienia struktury i składu biogeochemicznego dzisiejszych i kopalnych szkieletów  węglanowych


Byli pracownicy:

dr Ismael CORONADO VILA
Biominerały i biomateriały: struktura, skład, krystalografia

dr Katarzyna FRANKOWIAK
[Grupa Badawcza Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych]
Triasowe koralowce Scleractinia: biomineralizacja i świadectwa symbiozy z bruzdnicami

prof. dr hab. Andrzej GAŹDZICKI
Mikroskamieniałości triasu i jury: ewolucja, biostratygrafia, paleoekologia i biogeografia Tetydy oraz Arktyki; kenozoiczne środowiska Antarktyki i ich zespoły biotyczne w świetle zmian klimatycznych

prof. dr hab. Józef KAŹMIERCZAK
Kopalne i współczesne maty sinicowe, biosedymentologia, paleogeomikrobiologia, glony wapienne, sklerogąbki, procesy biokalcyfikacyjne w czasie i przestrzeni, astrobiologia

dr Dorota KOŁBUK
[Grupa Badawcza Struktur i Procesów Biomineralizacyjnych]
Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni

prof. dr hab. Ewa OLEMPSKA-RONIEWICZ
Paleozoiczne małżoraczki, drążące mszywioły, otwornice i inne mikroskamieniałości: stratygrafia, paleoekologia i ewolucja

prof. dr hab. Danuta PERYT
Kredowe otwornice, mioceński nanoplankton; stratygrafia, paleoekologia, ewolucja

prof. dr hab. Andrzej PISERA
Kopalne i współczesne gąbki (szczególnie lithistiowe), krasnorosty (szczególnie Corallinales); mezozoiczne liliowce

prof. dr hab. Ewa RONIEWICZ
Mezozoiczne koralowce Scleractinia: mikrostruktura szkieletu

prof. dr hab. Janina SZCZECHURA
Małżoraczki i otwornice mioceńskie: paleoekologia i paleogeografia

dr hab. Ryszard WRONA
Paleontologia i biostratygrafia wczesnego paleozoiku