Witamy na stronie Instytutu Paleobiologii PAN


Instytut Paleobiologii (wcześniej Zakład Paleozoologii) utworzony w grudniu 1952 r. jest jedną z najstarszych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Należy do najlepiej ocenianych placówek naukowych w kraju we wszystkich dotychczasowych rankingach. Wśród 44 pracowników Instytutu, ponad połowa to pracownicy naukowi, w tym 5 posiadających tytuł profesora oraz 6 profesorów Instytutu. Instytut ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplina: geologia.

Misja Instytutu Paleobiologii PAN

Instytut został powołany do prowadzenia dogłębnych badań kopalnego zapisu historii życia na Ziemi. Właściwe zrozumienie natury tego zapisu wymaga odniesienia do zjawisk przebiegających w dzisiejszej przyrodzie, przede wszystkim poprzez rozpoznanie i zbadanie analogicznych struktur i procesów. Unikatowość znacznej części materiału paleontologicznego będącego podstawą działalności Instytutu wymaga stałego kolekcjonowania, właściwego zabezpieczenia w zbiorach muzealnych i dokumentowania. Wyniki badań i dokumentacji są publikowane w wydawnictwach o możliwie szerokim międzynarodowym zasięgu. Należą do nich wydawane przez Instytut czasopisma naukowe (kwartalnik Acta Palaeontologica Polonica IF=2,062 zajmujący 16 pozycję wśród 54 periodyków paleontologicznych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej i seria monograficzna Palaeontologia Polonica) oraz popularne. W oparciu o najcenniejsze zbiory Instytut prowadzi działalność muzealną poprzez Muzeum Ewolucji. Pracownicy Instytutu uczestniczą w kształceniu młodzieży we własnym studium doktoranckim i wykładając na wyższych uczelniach.

Od początku istnienia Instytutu, badania paleontologiczne prowadzone są z wyraźnie biologicznym nastawieniem. Formy kopalne są opisywane w ścisłym związku z rozumieniem funkcjonowania organizmów współczesnych. Wyniki prowadzonych w Instytucie badań są wykorzystywane zarówno w naukach o Ziemi jak i naukach biologicznych. Przedmiotem studiów są szczątki kręgowców (m.in. dinozaury oraz wczesne ssaki), bezkręgowców oraz różnego pochodzenia mikroskamieniałości, a także flory kopalne. Pracownicy Instytutu są zaangażowani w szeroką międzynarodową współpracę naukową, organizują ekspedycje paleontologiczne w różne zakątki globu (m.in. do Mongolii, na Spitsbergen i na Antarktydę). Od 1991 na większą skalę zaczęto prowadzić też badania biogeologiczne, których celem jest integracja wyników badań nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi.

Spis pracowników Instytutu Paleobiologii PAN