Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Paleobiologii PANSTATUS PRAWNY

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk działa na podstawie:   
 • Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. [tekst];
 • Uchwały nr 21/90 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 października 1990 r. w
  sprawie utworzenia Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej
  Akademii Nauk [tekst] oraz statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z 24.11.2010 r. [tekst];
 • Statutu Instytutu Palobiologii PAN [tekst];
 • Regulaminu Organizacyjnego [tekst];

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk:

 • posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytutów naukowych PAN (numer rejestru RIN II 8/98) [Odpis z dnia 23.08.2011].
 • jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola jako podatnik VAT UE
  NIP: 525 00 09 329.
 • ma nadany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie numer identyfikacyjny
  Regon: 000 326 316.
 • mieści się w Warszawie przy ul. Twardej 51/55 [Informacje kontaktowe].

ORGANIZACJA INSTYTUTU

Organami Instytutu Paleobiologii PAN są:
 • Dyrektor - powoływany przez prezesa Polskiej Akademii Nauk [Dyrekcja];
 • Rada Naukowa - powoływana przez wiceprezesa nadzorującego Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN [Rada Naukowa].

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w Instytucie Paleobiologii PAN są: zakłady, działy, inne jednostki wymienione w  rozdziale Struktura organizacyjna.

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy określa Regulamin Pracy.

Strukturę i zakres działalności poszczególnych jednostek określa Regulamin Organizacyjny.

Nabór nowych pracowników naukowych odbywa się na drodze konkursu [Regulamin naboru].


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiotem działania Instytutu Paleobiologii PAN jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o Ziemi i nauk biologicznych oraz upowszechnianie wyników tych badań. 

Do zadań Instytutu Paleobiologii PAN należy w szczególności:

 • prowadzenie prac badawczych w zakresie paleontologii, biostratygrafii, paleoekologii, biogeologii i ewolucji organizmów;
 • kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w
  zakresie biologii i geologii oraz wspieranie osób rozpoczynającychkarierę naukową;
 • współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi,
  w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • udostępnianie materiałów muzealnych i kolekcji naukowych gromadzonych przez Instytut
  oraz upowszechnianie wyników badań własnych;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów
  naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych
  przez władze Polskiej Akademii Nauk.
Instytut Paleobiologii PAN realizuje powyższe zadania przez:
 • prowadzenie badań naukowych;
 • publikowanie wyników prac badawczych;
 • nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • prowadzenie działalności z zakresu kształcenia w ramach studium doktoranckiego;
 • ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
 • opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;
 • organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne);
 • współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
 • organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w
  zakresie swojej działalności naukowej;
 • gromadzenie zbiorów naukowych;
 • prowadzenie działalności wystawienniczej i popularyzatorskiej w Muzeum Ewolucji
  Instytutu Paleobiologii PAN;
 • upowszechnianie rozumienia zasad etyki naukowej.

Instytut Paleobiologii PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk o Ziemi, dyscyplina: geologia.

Przedmiot działalności i kompetencje jednostek organizacyjnych i osób sprawujących w nich funkcje są opisane w rozdziale Struktura organizacyjna.


MAJĄTEK i STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Instytut Paleobiologii PAN jako państwowa jednostka organizacyjna jest wyodrębniony pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym decyzją Prezesa PAN o nadaniu Instytutowi Paleobiologii PAN osobowości prawnej nr 19/99 z dnia 17 maja 1999 r.

Instytut Paleobiologii PAN zajmuje teren o powierzchni ok. 1300 m2 w budynku wyposażonym w niezbędne media. Instytut Paleobiologii PAN jest dysponuje aparaturą badawczą i przyrządami pomiarowymi niezbędnymi do realizacji prac naukowo-badawczych. Instytut wynajmuje powierzchnie magazynowe na Wydziale Geologii UW oraz w Centrum Badań Ekologicznych PAN.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Insytutu Paleobiologii PAN. Osoba odpowiedzialna za treść: Główny Księgowy - Monika Wysocka-Turlej.


REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

W Instytucie Paleobiologii PAN prowadzone są następujące katalogi i rejestry:
 • Katalogi bibiloteczne (kartkowy oraz online Katalog książek i Katalog czasopism);
 • Rejestr sprawozdań z prac naukowo-badawczych i sprawozdań z wyjazdów zagranicznych pracowników Instytutu;
 • Opis dorobku naukowego pracowników: publikacje, wystąpienia (dostępne online na indywidualnych stronach pracowników);
 • Informacje dotyczące liczby cytowań publikacji pracowników w czasopismach polskich i zagranicznych udostępniane są na miejscu (intranet IP PAN).


Archiwum zakładowe przechowuje dokumenty personalne, informacje prasowe o Instytucie oraz działalności pracowników. Instytut Paleobiologii PAN archiwizuje również materiały z wypraw badawczych, publikacje wydawnictw Instytutu.

Dokumentacją i przechowywaniem zbiorów paleontologicznych zajmuje się Dział Dokumentacji Zbiorów.


KOMUNIKATY

 • Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2023/2024 [Decyzja].
 • Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2022/2023 - [Decyzja].
 • Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2021/2022 - [Decyzja].
 • Uchwały Rady Naukowej IP PAN w sprawie Szkoły Doktorskiej BioPlanet -
  [Uchwała nr 3], [Uchwała nr 4], [Uchwała nr 5].
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - komunikaty.
 • przetargi i zamówienia publiczne (bieżące i archiwalne).


STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

PRZEWODY DOKTORSKIE

POSTĘPOWANIA  HABILITACYJNE