Akty prawne


Statut Instytutu Paleobiologii PAN [tekst]

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [tekst]

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym [tekst],

Rozporządzenia MNiSW
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia: 3 października 2014 r. , 22 września 2011 r., 16 września 2011 r.,
1 września 2011 r., 15 stycznia 2004 r.

Uchwała nr 21/90 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 października 1990 r. w
sprawie utworzenia Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej
Akademii Nauk [tekst]

Decyzja nr 8/77 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Paleozoologii [tekst]

Uchwała nr 106 Sekretariatu Naukowego Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 grudnia 1952 r. w sprawie utworzenia Zakładu Paleozoologii Polskiej Akademii Nauk [tekst]

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. [tekst]

Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiący Załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z 24 listopada 2010 r. [tekst]

Załącznik do uchwały Nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN:  Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Polskiej Akademii Nauk