SZKOŁA DOKTORSKA


Ogłoszenie o naborze do Szkoły Doktorskiej BioPlanet


Instytut Paleobiologii PAN otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej BioPlanet na rok akademicki 2024/2025. Więcej informacji:

Szkołę współtworzą cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Muzeum i Instytut Zoologii PAN (lider szkoły), Instytut Paleobiologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Instytut Parazytologii PAN. Szkoła Doktorska BioPlanet przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.
Dzięki spójnemu programowi kształcenia Szkoła oferuje wyjątkową możliwość zdobycia wiedzy w zakresie wybranych zagadnień biologii, paleobiologii i biogeologii. Interdyscyplinarny profil kształcenia szkole oraz najlepsza kadra naukowa zapewniają studiującym gruntowne pogłębienie wiedzy w szerokim zakresie nauk przyrodniczych oraz zrozumienie podstawowych procesów biologicznych i ewolucyjnych światach żywego. Kandydaci do szkoły BioPlanet powinni posiadać ogólną wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych lub nauk o Ziemi (w przypadku wyboru tematu z paleontologii/geologii), jak również umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym realizację doktoratu (przy składaniu rozprawy wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2). Kształcenie trwa cztery lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Szkoła Doktorska BioPlanet oferuje tematy doktoratów w zakresie zoologii, ekologii, parazytologii, paleobiologii/paleontologii, biomineralizacji i ewolucji, dotyczące bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie gadów, ptaków i ssaków), a także inne tematy z pogranicza geologii, biologii i nauk o środowisku.
Odnośnik do strony Szkoły: Szkoła Doktorska BioPlanet

Termin składania wniosków 01.06.2024 – 10.09.2023

Możliwość wskazania własnego tematu
Umożliwiamy proponowanie tematów doktoratów przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnym promotorem.

Limit dostępnych miejsc w Instytucie Paleobiologii - 1

Proponowane tematy i opiekunowie
Lista potencjalnych promotorów – osoby chętne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej powinni kontaktować się z potencjalnymi opiekunami. Lista opiekunów wraz z tematyką badawczą znajduje się na stronie internatowej Instytutu Paleobiologii PAN. Doktoranci mogą również sami proponować tematy prac doktorskich w porozumieniu z potencjalnymi promotorami.

Wymagania formalne dla kandydatów:
W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:
 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
 3. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia, zatrudnienia i pracy naukowej wraz listą publikacji oraz krótkim opisem osiągnięć naukowych zawierającym w szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udziale w projektach badawczych, zaangażowaniu w towarzystwach i kołach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych.
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 5. Opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie dłuższy 1 strona arkusza A4 wraz z bibliografią (która nie włącza się do limitu miejsca) zaakceptowany przez promotora.

Kryteria oceny kandydatów i procedura rekrutacji
 1. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie koordynator dokonuje formalnej oceny złożonych wniosków. W przypadku aplikacji niespełniających wymogów formalnych zawartych w §2, kandydaci wzywani są do uzupełnienia braków w ciągu siedmiu dni. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone z postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
 2. W drugim etapie komisja rekrutacyjna ocenia złożone wnioski uwzględniając osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata Integralną częścią drugiego etapu oceny jest rozmowa kwalifikacyjna, która może odbywać się w języku angielskim. Kandydaci proszeni są o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji (5-8 slajdów) na temat swojej pracy magisterskiej oraz proponowanej do realizacji rozprawy doktorskiej. Rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się w trybie video-konferencji z użyciem komunikatora Skype.
 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna ocenia:
  • osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata w oparciu o publikacje naukowe i popularnonaukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub działalności studenckiej, stypendia naukowe, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udział w projektach badawczych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych (0-10 pkt.);
  • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez dany instytut (0-3 pkt.);
  • znajomość tematyki planowanych badań związanych z rozprawą doktorską (0-4 pkt.);
  • motywację i predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej, w szczególności w oparciu o prezentację tematyki pracy magisterskiej i przyszłej pracy doktorskiej, umiejętności merytorycznej wypowiedzi i komunikacji, logicznego formułowania wypowiedzi (umiejętność argumentacji i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie dyscypliny naukowej z jaką wiąże się wybrana przez kandydata specjalność (0-3 pkt.).
 4. Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub wykazana w rozmowie kwalifikacyjnej stanowi warunek niezbędny do przyjęcia do szkoły.
 5. Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna zaprasza potencjalnego promotora kandydata.
 6. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest na podstawie sumy punktów z drugiego etapu rekrutacji.
 7. Osoby, które uzyskały w sumie nie więcej niż 10 punktów nie mogą zostać przyjęte do szkoły doktorskiej. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał w sumie więcej niż 10 punktów, termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 9. Właściwy Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 14 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej ogłaszając tę informację w BIP instytutu oraz na stronie www Szkoły Doktorskiej BioPlanet.

Procedura odwoławcza

Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora właściwego instytutu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Podstawą odwołania może być wyłącznie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany później. W zależności od sytuacji epidemicznej rozmowa może odbywać się w trybie zdalnym.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2024

Miejsce i sposób składania dokumentów

Dokumenty można złożyć na jeden z trzech sposobów:
• przesłać pocztą na adres wybranego instytutu (patrz poniżej);
• przesłać mailem pod podane niżej adresy;
• lub złożyć osobiście (nie dotyczy Muzeum i Instytutu Zoologii PAN).

Instytut Paleobiologii PAN
1. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, z dopiskiem „Szkoła Doktorska”
2. paleo@twarda.pan.pl
3. Twarda 51/55, Warszawa, sekretariat, pok. 155 (1 piętro) czynny 08:00-16:00Doktoranci Instytutu Paleobiologii PANLista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2023/2024

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2022/2023

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2019/2020

Lista doktorantów
Otwarte przewody doktorskie

Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN w Warszawie

  prowadzone przez Instytut Paleobiologii PAN wspólnie z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN. Ostatni nabór na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji: Studia MSDNBRozprawa doktorska - formularze:1. Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej
2. Wzór oświadczenia dotyczącego udostępniania pracy przez bibliotekę