Projekty badawcze


Statutowe tematy badawcze:

Zakład Paleobiologii Środowiskowej:Mikroskamieniałości jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiskowych

prof. Wojciech Majewski
prof. Danuta Peryt

Geomikrobiologia zapisu kopalnego
dr hab. Barbara Kremer, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Krzysztof Owocki

Krzemionka i organizmy krzemionkowe w zapisie kopalnym
prof. Andrzej Pisera
dr Magdalena Łukowiak

Biotyczne i abiotyczne czynniki regulujące procesy biomineralizacyjne
dr Katarzyna Frankowiak
dr Przemysław Gorzelak
dr Katarzyna Janiszewska
prof. Jarosław Stolarski

Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej:Ewolucja organizmów i ekosystemów lądowych
dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr hab. Tomasz Sulej, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Daniel Madzia
dr Tomasz Szczygielski
doktoranci: Justyna Słowiak, Dawid Drożdż

Ewolucja organizmów i ekosystemów morskich bentosowych
dr hab. Aleksandra Bitner, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Błażej Błażejowski
dr hab. Adam T. Halamski
dr Krzysztof Hryniewicz
dr hab. Andrzej Kaim, prof. nadzwyczajny IP PAN

Ewolucja organizmów planktonicznych i nektonicznych w ekosystemach morskich
prof. Jerzy Dzik
prof. Anna Kozłowska
dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzwyczajny IP PAN
doktoranci:  Oksana Malchyk


Projekty finansowane przez NCN:Późnojurajskie odizolowane środowiska płytkowodnej platformy węglanowej NW i NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako miejsca występowania niezwykłych skamieniałości
kierownik: dr hab. Błażej Błażejowski                                              okres realizacji: 2021 - 2024


Podjęcie próby rozwiązania zagadki trybu życia długoszyjego triasowego gada Tanystropheus
kierownik: dr hab. Tomasz Sulej, prof. IP PAN                                     okres realizacji: 2021 - 2025


Zagadka Chelonipus ispp.: środkowotriasowe żółwie czy konwergencja lokomotoryczna?
kierownik: dr Tomasz Szczygielski                                                      okres realizacji: 2021 - 2025


Paleoproteomika otolitów ryb kopalnych
kierownik: prof. dr hab. Jarosław Stolarski                                             okres realizacji: 2021 - 2025


Właściwości mechaniczne szkieletu szkarłupni w zależności od jego składu chemicznego (Mg/Ca): perspektywy tafonomiczne i paleobiologiczne
kierownik: dr hab. Przemysław Gorzelak                                              okres realizacji: 2021 – 2024


Biogeografia historyczna oraz różnorodność dinozaurów ptasiomiednicznych jury i kredy archipelagu europejskiego
kierownik: dr Daniel Madzia                                                                 okres realizacji: 2021 – 2025


Mikrotafonomia węglanowych szkieletów organizmów morskich
kierownik: dr Katarzyna Janiszewska                                                    okres realizacji: 2020 – 2023


Paleoekologia, paleogeografia, rozprzestrzenieniu batymetryczne i dywersyfikacja ryb i głowonogów w mezozoicznych morzach epikontynentalnych w oparciu o zespoły otolitów i statolitów
kierownik: mgr Maciej Pindakiewicz                                                      okres realizacji: 2020 – 2023


Anatomia funkcjonalna Tarbosaurus bataar z formacji Nemegt w Mongolii
kierownik: dr Tomasz Szczygielski                                                        okres realizacji: 2020 – 2024


Rozwój osobniczy aetozaura Stagonolepis olenkae: klucz do zrozumienia wczesnej ewolucji linii krokodylowej 
kierownik: dr hab. Tomasz Jarosław Sulej, prof. nadzwyczajny IP PAN     okres realizacji: 2020 – 2023


Pochodzenie i nagła dywersyfikacja mięsożernych ślimaków z grupy neogastropodów: przemiany w faunach ślimakowych na przełomie kredy wczesnej i późnej 
kierownik: dr hab. Andrzej Kaim, prof. nadzwyczajny IP PAN                  okres realizacji: 2019 – 2022


Reakcja za zmiany środowiska i post-industrialna odbudowa populacji otwornic z fiordów Georgii Południowej, sub-Antarktyka
kierownik: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzwyczajny IP PAN           okres realizacji 2019 – 2022


Wysokorozdzielczy mikropaleontologiczny i geochemiczny zapis zmian środowiskowych przy granicy baden-sarmat (miocen środkowy) w Polsce SE: implikacje dla interpretacji zjawiska największej wymiany faunistycznej w Paratetydzie 
kierownik: prof. Danuta Peryt                                                              okres realizacji: 2018 – 2022


Pojmowanie siekaczowców (Glires): początki gryzoni i zajęczaków a pochodzenie ssaków łożyskowych                
kierownik: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzwyczajny IP PAN     okres realizacji: 2016 – 2021


Przemiany fazowe biogenicznego węglanu wapnia w naturalnych i eksperymentalnych systemach diagenetycznych: znaczenie dla rekonstrukcji (paleo)środowiskowych oraz paleobiologii
kierownik: prof. Jarosław Stolarski                                                     okres realizacji: 2018 – 2021


Pochodzenie i wczesne etapy rozwoju konodontów i szczecioszczękich
kierownik: prof. Hubert Szaniawski                                                     okres realizacji: 2017 – 2021


Strukturalne i izotopowe aspekty biokrzemionki: zapis informacji biologicznej
i środowiskowej w igłach gąbek

kierownik: prof. Andrzej Pisera                                                            okres realizacji: 2017 – 2022


Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni          
kierownik: dr Przemysław Gorzelak                                                     okres realizacji: 2017 – 2021


Ewolucja i paleobiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie południowopolskim przed i po globalnym zderzeniu Taghanic                   
kierownik: prof. Andrzej Baliński                                                         okres realizacji: 2017 – 2021


Zmierzch ery gadów ssakokształtnych w Europie
kierownik: dr hab. Tomasz Sulej                                                          okres realizacji: 2018 – 2022Projekty międzynarodowe:


Resurrecting a lost world in Skåne: new light on the end-Triassic mass extinction and the origin of the dinosaur dominated ecosystem
uczestnik IP PAN: dr Krzysztof Owocki                                               okres realizacji: 2018 – 2021
finansowanie: Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala University (Sweden)
Projekty badawcze z lat ubiegłych:


zakończone w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 


 

 

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie

Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego
Reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Muzeum

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Instytut Paleobiologii PAN ma podpisane umowy międzynarodowe z
Mongolią i Chinami


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji