Statutowe tematy badawcze


  Zakład Paleobiologii Środowiskowej:  Mikroskamieniałości jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiskowych

 • Mikroskamieniałosci w rekonstrukcjach paleośrodowisk szelfu Antarktyki - prof. Wojciech Majewski

 • Geomikrobiologia zapisu kopalnego
 • Osady mikrobialne dzisiejszych i dawnych środowisk morskich i jeziornych - dr hab. Barbara Kremer, prof. nadzwyczajny IP PAN
 • Biodegradacja i biomineralizacja w kościach i koprolitach kręgowców - dr Krzysztof Owocki

 • Krzemionka i organizmy krzemionkowe w zapisie kopalnym
 • Różnorodność kopalnych i dzisiejszych gąbek krzemionkowych - dr Magdalena Łukowiak
 • Gąbki wczesnego syluru: ekologia i diageneza - dr hab. Barbara Kremer, prof. nadzwyczajny IP PAN

 • Biotyczne i abiotyczne czynniki regulujące procesy biomineralizacyjne
 • Globalne zdarzenia oceaniczne w fanerozoiku a zapis biogeochemiczny i izotopowy w szkieletach węglanowych - prof. Jarosław Stolarski, dr Katarzyna Janiszewska
 • Funkcjonalne, środowiskowe i molekularne podstawy strukturalnego zróżnicowania biominerałów węglanowych - dr hab. Przemysław Gorzelak, dr Katarzyna Janiszewska, prof. Jarosław Stolarski
 • Pierwiastki śladowe i ich izotopy jako narzędzie do rekonstrukcji sieci powiązań troficznych w mezozoicznych i paleogeńskich ekosystemach lądowych - dr Krzysztof Owocki


 • Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej:  Ewolucja organizmów i ekosystemów lądowych
 • Morfologia i ewolucja ssaków mezozoicznych i kenozoicznych - dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzwyczajny IP PAN
 • Ewolucja płazów i gadów lądowych na początku ery mezozoicznej - dr hab. Tomasz Sulej, prof. nadzwyczajny IP PAN
 • Historyczne znaleziska kręgowców mezozoicznych z terenu Polski - dr Tomasz Szczygielski
 • Wzory zmienności morfologicznej liści roślin współczesnych i kopalnych - dr hab. Adam T. Halamski

 • Ewolucja organizmów bentosowych ekosystemów morskich
 • Ewolucja, systematyka ramienionogów kenozoicznych oraz ich zastosowanie w rekonstrukcjach środowiskowych - dr hab. Aleksandra Bitner, prof. nadzwyczajny IP PAN
 • Ewolucja, systematyka i środowisko występowania ramienionogów paleozoicznych i mezozoicznych - dr hab. Adam T. Halamski
 • Zapis kopalny i ewolucja ekosystemów chemosyntetycznych - dr Krzysztof Hryniewicz, dr hab. Andrzej Kaim, prof. nadzwyczajny IP PAN
 • Filogeneza, ontogeneza i systematyka bezkręgowców ze środowisk miękkiego dna w mezozoiku
  - dr Krzysztof Hryniewicz, dr hab. Andrzej Kaim, prof. nadzwyczajny IP PAN
 • Taksonomia, ewolucja i tafonomia późnojurajskich skrzypłoczy, krewetek i małży ze środowisk późnojurajskich Polski - dr hab. Błażej Błażejowski

 • Ewolucja organizmów planktonowych i nektonowych w ekosystemach morskich
 • Ewolucja graptolitów planktonowych i ich znaczenie dla ekosystemów morskich paleozoiku
  - prof. Anna Kozłowska
 • Ewolucja głowonogów i kręgowców w kredowych ekosystemach morskich - prof. Marcin Machalski
 • Ewolucja krótkoszyich plezjozaurów w jurze i kredzie - dr Daniel Madzia
   


   

   

 • WSPÓŁPRACA
  Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie

Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego
Reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Muzeum

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Instytut Paleobiologii PAN ma podpisane umowy międzynarodowe z
Mongolią i Chinami


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji