HR Strategy for Researchers


12 października 2023 r. Instytut Paleobiologii PAN otrzymał logo HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie, mające na celu zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Unii Europejskiej. Przyznawane jest instytucjom, które zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 


HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS (HRS4R) W INSTYTUCIE PALEOBIOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych 2021-2023


Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk (IPAL PAN) dostrzega znaczenie strategii kadrowej dla naukowców i aspiruje do grona międzynarodowych instytucji badawczych utrzymujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji Naukowcy (Karta & Kodeks).

Od lipca 2021 r. podejmowane były działania mające na celu wdrożenie Karty & Kodeksu w związku z procesem ubiegania się o wyróżnienie HR Excellence in Research. Wniosek o nadanie wyróżnienia został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu 2023 r. Rekomendacja Komisji w sprawie Karty & Kodeksu wydana w 2023 roku była punktem odniesienia dla dalszego kształtowania polityki rekrutacyjnej Instytutu i doskonalenia jego regulaminów.

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz przejrzystych zasad rekrutacji pracowników naukowych to główne cele naszej strategii kadrowej. IPAL PAN podejmuje działania wspierające dążenie do osiągnięcia wspólnego obszaru badawczego i rynku pracy dla naukowców, zwiększenia mobilności, atrakcyjności kariery naukowej, korzystniejszych warunków pracy i bezpieczeństwa socjalnego, rozwoju zawodowego i osobistego naukowców. IPAL PAN pragnie zyskać uznanie jako prestiżowy pracodawca wspierający swoich pracowników i tworzący warunki pracy wpływające na wzrost ich zaangażowania poprzez stosowanie najwyższych europejskich standardów.

Dlatego też HUMAN RESOURCES STRATEGY FOR RESEARCHERS w IPAL PAN została sformułowana zgodnie z zasadami Karty & Kodeksu. W dużej mierze są one utrwaloną praktyką w naszym Instytucie. W celu określenia niezgodności między sierpniem a listopadem 2022 r. została przeprowadzona wewnętrzna analiza obecnej sytuacji. Na jej podstawie Grupa Robocza HR we współpracy z pracownikami i pracownicami naukowymi oraz administracją Instytutu przygotowała raport ( link do dokumentu oraz do wersji uzupełnionej) mający na celu wskazanie obszarów wymagających poprawy oraz wstępny plan działania, opublikowany następnie na stronie internetowej Instytutu. Realizacja zaplanowanych działań jest monitorowana przez Grupę Roboczą HR i podlega ewaluacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

IPAL PAN wdraża szereg rozwiązań opartych na zasadach Karty & Kodeksu, w tym celu zdefiniowano 6 głównych ścieżek:
• Wdrożenie zasad OTM-R do regulaminów Instytutu
• Poprawa świadomości pracowników w zakresie zasad Karty & Kodeksu oraz wewnętrznych regulaminów i procedur
• Wprowadzenie systemu monitorowania i oceny relacji student – promotor
• Zwiększenie komunikacji między naukowcami a innymi grupami pracowników
• Stworzenie „Punktu informacyjnego” - strony intranetowej zawierającej informacje o procedurach, szkoleniach i możliwościach rozwoju kariery
• Powołanie „Grupy Medialnej” d/s związanych z popularyzacją nauki

Proponowane rozwiązania odwołują się do czterech podstawowych zasad Karty & Kodeksu: Aspekty etyczne i zawodowe
Swoboda badań, odpowiedzialność zawodowa i brak dyskryminacji to atuty IPAL PAN. Profesjonalizm w kontaktach zawodowych, inkluzyjność przepisów i umów, system ocen i nagradzania wymagają jedynie drobnych poprawek w regulaminach IPAL PAN. Dobre praktyki w zakresie badań, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników i zaangażowanie społeczne wymagają przede wszystkim poprawy przepływu informacji, zwiększenia nacisku na płynną komunikację i zastosowania narzędzi motywacyjnych. W celu przeciwdziałania nadużywaniu zasad etycznych w relacjach młodszych badaczy z opiekunami planowane jest usprawnienie procedur i wdrożenie nowych rozwiązań.

Rekrutacja i selekcja
IPAL PAN wdraża Politykę OTM-R ( link do pdf ) w celu zapewnienia Otwartych, Transparentnych i Merytorycznych kryteriów Rekrutacji i selekcji personelu.
Otwartość jest realizowana poprzez publiczne ogłaszanie ofert pracy, korzystanie z międzynarodowych platform będzie wymogiem niezbędnym.
Transparentność rozumiana jest jako dostarczanie jasnych i prostych informacji na temat całego procesu: od ogłoszeń o pracę zawierających informacje o wymaganych kompetencjach i obowiązkach, a także warunkach pracy i benefitach wraz z przybliżonym harmonogramem rekrutacji, poprzez możliwości szkoleń i rozwoju kariery oraz opis procedur, takich jak plan równouprawnienia płci, kryteria wyboru komisji. Regulamin IPAL PAN zostanie dostosowany tak by w pełni odzwierciedlał te zasady.
Merytoryczne kryteria rekrutacji są obowiązującą praktyką. Dobór kandydatów odbywa się na podstawie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencji bez względu na pochodzenie, religię, rasę, płeć, wiek, status społeczny lub materialny oraz z poszanowaniem innych punktów widzenia, postaw badawczych, światopoglądowych, tradycji kulturowych, przekonań politycznych.

Warunki pracy i bezpieczeństwo socjalne
IPAL PAN ma na celu zapewnienie warunków pracy, które pozwolą zarówno kobietom, jak i mężczyznom naukowcom godzić obowiązki wobec rodziny i rozwój kariery. Szczególną uwagę zwraca się na elastyczne godziny pracy, pracę w niepełnym wymiarze godzin, umożliwianie pracy zdalnej. Stabilność i trwałość zatrudnienia oraz poszanowanie praw własności intelektualnej to mocne strony IPAL PAN. Udział przedstawicieli wszystkich stanowisk naukowych i równowaga płci w organach decyzyjnych nie są satysfakcjonujące. W tym celu, między innymi zostanie przygotowany plan równouprawnienia płci, a regulaminy wewnętrzne zostaną zmodyfikowane tak by uwzględniały te problemy. Uwagi wymaga również dostęp do porad dotyczących możliwości rozwoju zawodowego, w tym pozyskiwanie doświadczenia i umiejętności dydaktycznych. Głównymi rozwiązaniami w tej dziedzinie są stworzenie strony intranetowej zawierającej informacje o procedurach, szkoleniach i możliwościach rozwoju zawodowego oraz stymulowanie zwiększenia zaangażowania kadry naukowej wyższego szczebla.

Szkolenia i rozwój We współpracy ze Szkołą Doktorską wzmocnimy procedury oceny relacji promotor – student, prawa i obowiązki obu stron będą jasno określone, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych zostanie powołany rzecznika praw. IPAL PAN poprawi dostęp do szkoleń oraz przygotuje rozwiązania motywujące do ciągłego rozwoju. Do regulaminów zostaną wprowadzone zapisy promujące mobilność. Więcej informacji na temat doskonałości HR można znaleźć na stronie https://euraxess.ec.europa.eu


Dokumenty:

OTM-R Policy
Human Resources Strategy of the Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences
Human Resources Strategy of the Institute of Paleobiology Polish Academy of Sciences (update)