Projekty badawczeProjekty badawcze zakończone w roku 2016:Strukturalne i biogeochemiczne świadectwa symbiozy z bruzdnicami u triasowych koralowców Scleractinia
kierownik:  mgr Katarzyna Frankowiak                                                  okres realizacji: 2012 – 2016

Biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni: ocena możliwości wykorzystania kopalnych szkieletów szkarłupni do rekonstrukcji paleośrodowiskowych
kierownik: dr Przemysław Gorzelak                                                     okres realizacji: 2012 – 2016

Biomineralizacja i diageneza szkieletu u pierwotnych koralowców sześciopromiennych kierownik: dr Katarzyna Janiszewska                                                    okres realizacji: 2012 – 2016

Sinice jako czynnik skałotwórczy i wskaźnik hydrochemii dawnych epikontynentalnych mórz
kierownik:  dr hab. Barbara Kremer                                                       okres realizacji: 2012 – 2016

Unikatowe złoże skamieniałości („Fossil Legerstatte”) w albskim horyzoncie fosforytowym Annopola i jego znaczenie paleobiologiczne
kierownik: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN                     okres realizacji: 2013 – 2016

Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych
kierownik: dr hab. Tomasz Sulej                                                           okres realizacji: 2013 – 2016

Ewolucja mezozoicznych ekosystemów chemosyntetycznych
kierownik: dr hab. Andrzej Kaim                                                          okres realizacji: 2013 – 2016

Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu: nowoodkryte okno tafonomiczne typu Solnhofen w Sławnie (Polska środkowa)
kierownik: dr Błażej Błażejowski                                                          okres realizacji: 2013 – 2016

Uwarunkowania tafonomiczne zapisu kopalnego wczesnej ewolucji zwierząt na kontynencie Jangcy a koncepcja Wielkiej Ordowickiej Radiacji
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Baliński                                               okres realizacji 2013 – 2016                
Szkliwo i mikrostruktura zębów dużych dinozaurów drapieżnych jako źródło informacji fizjologicznych i siedliskowych
kierownik: dr Krzysztof Owocki                                                             okres realizacji 2013 – 2016

Kalibracja metody analizy spikularnej w czwartorzędowych oraz istniejących płytkowodnych Karaibskich zespołach gąbkowych

kierownik: dr Magdalena Łukowiak                                                        okres realizacji 2014 – 2016

Kenozoiczne otwornice bentosowe szelfu Antarktyki: Badania paleontologiczne i molekularne
kierownik: mgr Aneta Majda                                                                 okres realizacji 2014 – 2016

Amphilagids (Mammalia: Lagomorpha): a clade or grade? The origins and early evolution of European lagomorphs
kierownik: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik                                                      
SYNTHESYS (European Union’s Seventh Framework Programme) -  Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart (Niemcy)

The Late Cretaceous megaflora from Scania in comparison with coeval floras from central Europe
kierownik: dr   Adam T. Halamski                                                                  
SYNTHESYS (European Union’s Seventh Framework Programme) - Naturhistoriska Riksmuseet, Sztokholm (Szwecja)

  • WSPÓŁPRACA
    Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją oraz Kazachstanem


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji