Zakład Paleobiologii Środowiskowej


dr hab. Adam T. HALAMSKI


Kredowe flory liściowe, ramienionogi (sylur–jura, głównie środkowy dewon), mikrotaksonomia roślin współczesnych (jaskry apomiktyczne)

członek Rady Redakcyjnej Acta Palaeobotanica

Researcher ID: Q-7354-2017
ORCID ID: 0000-0003-4179-9253
Google Scholar: Adam T. Halamski


CV

   

Publikacje

   

Wykłady

   

Kontakt


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Adam T. Halamski
ur. w Warszawie w 1975 r.


Tytuły i członkostwa
 • 2016 doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2004 doktor nauk o Ziemi (Instytut Paleobiologii PAN) / docteur ès sciences de la Terre (Université Lyon 1) [promotorzy: Andrzej Baliński, Patrick R. Racheboeuf] [Streszczenie]
 • 2001 członek Towarzystwa Linneuszowskiego w Lyonie (Société linnéenne de Lyon) (Société linnéenne de Lyon)
 • 1999 magister paleontologii (summa cum laude), Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego [promotorzy: Gertruda Biernat, Wacław Bałuk]
 • 1996 licencjat z biologii i nauk o Ziemi (Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI)

Granty badawcze

 • 2017–2021 Ewolucja i paleobiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie
  południowopolskim przed i po globalnym zdarzeniu Taghanic – Narodowe Centrum Nauki, 2016/23/B/ST10/02744 (główny wykonawca: prof. dr hab. Andrzej Baliński, Instytut Paleobiologii PAN; współwykonawcy: dr hab. Adam T. Halamski, prof. dr hab. Grzegorz Racki, Uniwersytet Śląski).
 • 2017–2020 Późnokredowa ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza
  środkowoeuropejskiego – Narodowe Centrum Nauki, 2016/21/B/NZ8/02443 (główny wykonawca: Dr hab. Adam T. Halamski; współwykonawcy: Dr Jiří Kvaček, Muzeum Narodowe, Praga, Czechy; Dr Zuzana Heřmanová, Muzeum Narodowe, Praga, Czechy; PD Dr Barbara Mohr, Muzeum Przyrodnicze, Berlin, Niemcy; Dr Ewa Durska, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Polska; Dr Marcela Svobodová, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Czechy).
 • 2017    Understanding the diversity of Late Cretaceous fossil plants and palaeocommunities – the Brezno Formation megaflora [Makroflora formacji brzezeńskiej jako klucz do zrozumienia późnokredowych roślin i paleozbiorowisk roślinnych] (SYNTHESYS, CZ-TAF-6600, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2017    Multi-disciplinary analysis of a Santonian (Late Cretaceous) fossil flora from northern Skåne, Sweden [Interdyscyplinarna analiza santońskiej (późna kreda) flory z północnej Skanii (Szwecja)] (SYNTHESYS, SE-TAF-6604, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2015    The Late Cretaceous megaflora from Scania in comparison with coeval floras from central Europe [Późnokredowa makroflora Skanii a równowiekowe flory Europy Środkowej] (SYNTHESYS, SE-TAF, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2014    The Ceska Lipa megaflora in light of contemporary floras of central Europe [Makroflora z Czeskiej Lipy w świetle równowiekowych flor Europy Środkowej] (SYNTHESYS, CZ-TAF-3553, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2012–2014 Koniacki etap w rozwoju flor późnokredowych Europy środkowej – Narodowe Centrum Nauki, 2011/03/B/NZ8/02206 (kierownik: dr Adam T. Halamski; główny wykonawca: dr Jiří Kvaček, Muzeum Narodowe, Praga, Czechy)
 • 2010–2012 Struktura biotyczna i funkcjonalna ekosystemów podmorskich źródeł hydrotermalnych w dewonie Maroka – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N307 016237 (kierownik: dr hab. Błażej Berkowski)
 • 2009–2011 Dynamika, paleoekologia i skład systematyczny flor liściowych najwyższej kredy Polski południowej i południowo-wschodniej – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N303 151637 (kierownik: dr Adam T. Halamski)

Nauczanie
 • 2012 –   Biologia ewolucyjna – wykład dla III roku biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [info]
 • 2012 Paleobotanika – ćwiczenia dla IV roku paleontologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego  [info]
 • 2011 Ewolucja roślin i roślinności Ziemi – wykład dla II roku studium doktoranckiego GEOBIOS  [info]
 • 2006 – 2011 Ewolucja roślin – część wykładu z biologii ewolucyjnej dla III roku biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • 2001 – 2005 współopiekun Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych UW
 • 1999 kurs terenowy I roku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (geologia ogólna, elementy paleontologii i geologii regionalnej Gór Świętokrzyskich)


Zainteresowania

 • Kredowe flory liściowe z Europy środkowej i północnej (w tym grant 2016/21/B/NZ8/02443, patrz wyżej)
 • Ramienionogi środkowego i najwcześniejszego późnego dewonu z Europy i Afryki (w tym grant 2016/23/B/ST10/02744, patrz wyżej)
 • Ramienionogi jurajskie z Europy i Afryki
 • Mikrogatunki apomiktyczne z kompleksu Ranunculus auricomus
 • Nomenklatura biologiczna


PublikacjeMonografie

Halamski, A. T. & Kvaček, J. 2015. The Late Cretaceous (Coniacian) leaf and cone flora from the Sudetes. [Późnokredowa (koniacka) flora liściowa i szyszkowa z Sudetów.] Palaeontographica, Abteilung B, 292 (4–6): 95–171. [streszczenie]

Halamski, A. T., 2009. Middle Devonian Brachiopods from the northern Part of the Holy Cross Mountains, Poland in relation to selected coeval faunas. Part I: Introduction, Lingulida, Craniida, Strophomenida, Productida, Protorthida, Orthida. [Środkowodewońskie ramienionogi północnej części Gór Świętokrzyskich i ich stosunek do niektórych faunrównowiekowych. Część I: wprowadzenie, lingulidy, kraniidy, strofomenidy, produktidy, protortidy, ortidy] Palaeontographica, Abteilung A, 287 (1/3): 41–98, pls 1–16. [streszczenie]


Artykuły naukowe


Halamski, A.T.,Kvaček, J., Svobodová, M., Durska, E. & Heřmanová, Z. 2020. Late Cretaceous mega-, meso-, and microfloras from Lower Silesia [Makro-, mezo- i mikroflory późnokredowe z Dolnego Śląska]. Acta Palaeontologica Polonica 65 (4): 811–878. [Streszczenie] [Tekst]

Heřmanová, Z., Kvaček, J., Dašková, J. & Halamski, A.T. 2020. Plant reproductive structures and other mesofossils from Coniacian/Santonian of Lower Silesia, Poland [Organy rozmnażania roślin i inne mezoskamieniałości z pograniczu koniaku i santonu Dolnego Śląska]. Palaeontologia Electronica, 23 (3): a61. [Streszczenie i tekst] [Streszczenie polskie]

Halamski, A.T., Baliński, A. & Jansen, U. 2020. Middle Devonian uncinuloids (Brachiopoda, Rhynchonellida) from North Africa and Central Europe [Środkowodewońskie ramienionogi z nadrodziny Uncinuloidea (rząd Rhynchonellida) z Północnej Afryki i Europy Środkowej]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 90 (1): 51–73. [streszczenie] [tekst]

Heřmanová, Z., Kvaček, J., Halamski, A.T., Zahajská, P. & Šilar, J. 2019. Reinterpretation of fossil reproductive structures Zlivifructus microtriasseris (Normapolles complex, Fagales) from the Czech and Polish Late Cretaceous. [Reintepretacja kopalnych organów rozmnażania Zlivifructus microtriasseris (kompleks Normapolles, Fagales) z późnej kredy Czech i Polski.]  Review of Palaeobotany and Palynology 268: 88–94. [abstract]

Halamski, A.T. and Baliński, A. 2019. Thomasaria vs. Pyramidalia conundrum in Devonian brachiopod systematics solved: An argument to formalize epitypification under the ICZN.[Thomasaria czy Pyramidalia – rozwiązanie zagadki z dziedziny systematyki ramienionogów dewońskich: argument za sformalizowaniem epitypifikacji przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej].   Acta Palaeontologica Polonica 64 (2): 399-408. [streszczenie] [tekst]

Halamski, A.T., Dunkel, F.G. & Temsch, E.M., 2019. Ranunculus kobendzae, a new species of the R. auricomus complex (Ranunculaceae) from Poland. [Ranunculus kobendzae, nowy gatunek z kompleksu jaskrów różnolistnych R. auricomus (Ranunculaceae) z Polski.] Annales Botanici Fennici, 56: 123–134. [streszczenie]

Halamski, A.T. & Baliński, A. 2018. Early Dalejan (Emsian) brachiopods from Hamar Laghdad (eastern Anti-Atlas, Morocco). [Ramienionogi wczesnego daleju (emsu) z Hamar Laghdad (Antyatlas wschodni, Maroko).] – W: Klug, C. & Korn, D. (wyd.): Palaeontology of the Devonian of Hamar Laghdad. Special volume honouring Jobst Wendt. [Paleontologia dewonu Hamar Laghdad. Księga pamiątkowa ku czci Jobsta Wendta.] – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen,  290 (1–3): 127–152. [streszczenie]

Halamski, A.T. & Baliński, A., 2018. Eressella, a new uncinuloid brachiopod genus from the Middle Devonian of Europe and Africa. [Eressella, nowy rodzaj ramienionoga z nadrodziny Uncinuloidea ze środkowego dewonu Europy i Afryki.] Annales Societatis Geologorum Poloniae, 88 (1): 21–35. [streszczenie] [tekst]

Ronikier, A. & Halamski, A.T. 2018. Is Myxomycetes (Amoebozoa) a truly ambiregnal group? A major issue in protist nomenclature. [Czy śluzowce naprawdę są grupą ambiregnalną? Ważkie zagadnienie z zakresu nomenklatury protistów.] Protist, 169 (4): 484–493. [streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., Kvaček, J. & Svobodová, M. 2018. Fossil mega- and microflora from the Březno beds s.s. (Bohemian Cretaceous Basin, Coniacian). [Kopalna makro- i mikroflora warstw brzezeńskich s.s. (Czeski Basen Kredowy, koniak).] Review of Palaeobotany and Palynology, 253: 123–138. [streszczenie]

Halamski, A. T. & Cherif, A. 2017. Oxfordian brachiopods from the Saïda and Frenda mountains (Tlemcenian Domain, north-western Algeria) [Ramienionogi oksfordzkie z Gór Saïda i Frenda (strefa tlemceńska, północno-zachodnia Algieria]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87 (2): 141–156. [streszczenie] [tekst]

Baliński, A., Racki, G. & Halamski, A. T. 2016. Brachiopods and stratigraphy of the Upper Devonian (Frasnian) succession of the Radlin Syncline (Holy Cross Mountains, Poland). [Ramienionogi i stratygrafia górnego dewonu (franu) Synkliny Radlina (Góry Świętokrzyskie, Polska).] Acta Geologica Polonica, 66 (2): 107–156, pls 1–20.[streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T. & Kvaček, J. 2016. The Coniacian leaf flora from the north-eastern part of the Bohemian Cretaceous Basin.[Koniacka flora liściowa z północno-wschodniej części czeskiego basenu kredowego.]  Bulletin of Geosciences, 91 (2): 297–318.
[streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., Kvaček, J. & Vajda, V. 2016. Late Cretaceous (Campanian) leaf and palynoflora from southern Skåne, Sweden. [Późnokredowa (kampańska) flora liściowa i palinoflora z południowej Skanii (Szwecja).] W: Kear, B. P., Lindgren, J., Hurum, J. H., Milàn, J. & Vajda, V. (wyd.) Mesozoic Biotas of Scandinavia and its Arctic Territories. Geological Society, London, Special Publications, 434: 207–229. [streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., Bitner, M., Kaim, A., Kolar-Jurkovšek, T. & Jurkovšek, B., 2015. Unusual brachiopod fauna from the Middle Triassic algal meadows of Mt. Svilaja (Outer Dinarides, Croatia) [Nietypowa fauna ramienionogów ze środkowotriasowych łąk podmorskich Masywu Svilaja (Dynarydy zewnętrzne, Chorwacja)]. Journal of Paleontology, 89 (4): 553–575. [streszczenie] [patrz też Addendum]

Kvaček, J., Halamski, A. T., Svobodová, M. & Durska, E. 2015. Coniacian flora of the Sudetes (south-western Poland): Palaeoecological and palaeoclimatic interpretations. [Koniacka flora Sudetów (Polska południowo-zachodnia): interpretacja paleoekologiczna i paleoklimatologiczna.] Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 436: 178–187.  [streszczenie]

Piwowarczyk, R., Halamski, A. T. & Durska, E., 2014. Seed and pollen morphology in the Orobanche alsatica complex (Orobanchaceae) from central Europe and its taxonomic significance. [Morfologia nasion i pyłku agregatu Orobanche alsatica z Europy środkowej i jej znaczenie systematyczne.] Australian Systematic Botany, 27 (2): 145–157. [streszczenie]

Halamski, A. T. & Baliński, A., 2013. Middle Devonian brachiopods from the southern Maïder (eastern Anti- Atlas, Morocco). [Ramienionogi środkowodewońskie z południowego Maideru (Antyatlas wschodni, Maroko)] Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83: 243–307. [tekst]

Halamski, A. T. and Kvaček, J., 2013. The type of Debeya (Dewalquea) haldemiana rediscovered.[Odnalezienie okazu typowego Debeya (Dewalquea) haldemiana.] Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 69 (1–2): 83–86. [tekst]

Greguš, J., Kvaček, J. and Halamski, A. T., 2013. Revision of Protopteris and Oncopteris tree fern stem casts from the Late Cretaceous of Central Europe. [Rewizja zachowanych w postaci ośródek pni paproci nasiennych Protopteris i Oncopteris z późnej kredy Europy środkowej.] Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 69 (1–2): 69–82. [tekst]

Halamski, A. T., 2013. Frasnian Atrypida (Brachiopoda) from Silesia (Poland) and the age of the eo-Variscan collision in the Sudetes. [Ramienionogi frańskie z rzędu Atrypida ze Śląska i wiek kolizji eowaryscyjskiej w Sudetach.] Geodiversitas 35 (2): 289–308. [streszczenie][tekst]

Halamski, A. T., 2013. Latest Cretaceous leaf floras from south-eastern Poland and western Ukraine. [Flory liściowe najwyższej kredy południowej Polski i zachodniej Ukrainy.] Acta Palaeontologica Polonica 58 (2): 407–443. [tekst]

Halamski, A. T., 2013. Dead language still alive for botanists. [Dla botaników martwy język wciąż żyje.] Nature 493 (7434): 609.  [tekst]

Halamski, A. T., 2012. Diversity of the Schizophoria lineage (Brachiopoda: Orthida) in the Lower and Middle Devonian of Poland and adjacent areas. [Różnorodność w obrębie linii ewolucyjnej Schizophoria (ramienionogi, ortidy) w dolnym i środkowym dewonie Polski i ziem ościennych] Paläontologische Zeitschrift  86 (4): 347–365. [http://dx.doi.org/10.1007/s12542-012-0136-2]  [streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., 2011. Orobanche hederae Vaucher ex Duby (Orobanchaceae) – phenotypic plasticity and seed micromorphology. [Zaraza bluszczowa – plastyczność fenotypowa i mikromorfologia nasion] Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 80: 170–178. [tekst] [Inny tekst]

Halamski, A. T. & Baliński, A., 2009. Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. [Ramienionogi najwyższego famenu z Kowali w Górach Świętokrzyskich] Acta Palaeontologica Polonica, 54 (2): 289–306.[streszczenie][tekst]

Halamski, A. T. & Baliński, A., 2009. Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (2): 289-306.[streszczenie][tekst]

Halamski, A. T. & Piwowarczyk R., 2008. Graines d’Orobanches comme critère taxonomique - information sur les travaux en cours. (Orobanches - seeds and taxonomy.) [Nasiona zaraz jako kryterium taksonomiczne – sprawozdanie z bieżących badań] Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 77 (3-4): 37–40. [tekst] [Inny tekst]

Halamski, A. T., 2008. Palaeobiogeographical Signature of the Middle Devonian Łysogóry Region Brachiopod Fauna. [Cechy paleobiogeograficzne środkowodewońskiej fauny ramienionogowej regionu łysogórskiego] Fossils and Strata, 54: 87–98.

Halamski, A. T., Zapalski, M. K., Brice, D., & Mistiaen, B., 2007. Brachial apparatus of brachiopods - G. Dubar’s (1896–1977) collection. [Aparaty brachialne ramienionogów—kolekcja G. Dubara (1896–1977)] Przegląd Geologiczny, 55 (12/2): 1117–1118, 1172. [tekst][plansza]

Halamski, A. T. & Segit, T., 2006. A transitional stringocephalid from the Holy Cross Mountains, Poland, and its evolutionary and stratigraphic significance. [Stringocefalid o cechach przejściowych z Gór Świętokrzyskich] Acta Geologica Polonica, 56 (2):171–176. [streszczenie][tekst]

Halamski, A. T. & Zapalski, M. K., 2006. Les schistes à brachiopodes de Skaly – un niveau exceptionnel. Première partie : Inventaire faunistique. [Łupki ramienionogowe ze Skał – stanowisko o wyjątkowym znaczeniu. Część pierwsza: spis fauny] Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon 75 (3): 145–150. [Tekst-pdf][tekst][Inny tekst]

Halamski A. T., 2006. Orobanche lucorum introduced in the Botanical Garden of the Warsaw University. [Orobanche lucorum zawleczona do Ogrodu Botanicznego UW] Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 115–117.  [tekst]

Halamski, A. T., 2005. Supplements 2005. In: K. Weddige (ed.), Devonian Correlation Table. With 24 Table-columns. [Uzupełnienia do Tabeli Korelacyjnej Dewonu za rok 2005] Senckenbergiana lethaea, 85 (1): 191–200. & Racki G. 2005.  [tekst]

Halamski, A. T., 2005. Annotations to the Devonian Correlation Table, R220dm05: Poland; Holy Cross Mts; Łysogóry Region. [Objaśnienia do Tabeli Korelacyjnej Dewonu; Polska: Góry Świętokrzyskie: region łysogórski] Senckenbergiana lethaea, 85 (1): 185–187. Frankfurt am Main. [streszczenie]

Halamski, A. T., 2005. Contribution à la connaissance de la flore de la région lyonnaise. [Przyczynek do znajomości flory okolic Lyonu] Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 74 (4): 148–149. [tekst][Inny tekst]

Halamski, A. T., 2004. Deliella, a new Devonian craniid brachiopod. [Deliella, nowy dewoński ramienionóg z rzędu kraniidów] Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 2004 (3): 181–192.

Halamski, A. T. & Religa, D., 2004. Polish journals have an international impact. [Polskie czasopisma naukowe mają znaczenie międzynarodowe] Nature, 427 (6976): 677. [tekst][streszczenie]

Halamski, A. T., 2003. Deux approches de la paléontologie. Deuxième partie : Paléontologie comme science nomothétique. Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 72 (1): 13-16. [tekst][Inny tekst]

Halamski, A. T., 2002. Deux approches de la paléontologie. Première partie : Paléontologie comme science idiographique. Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 71 (3): 102-104. [tekst][Inny tekst]


Recenzje


Poyato-Ariza, F.J. & Buscalioni, Á.D. (eds.) 2016. Las Hoyas: a Cretaceous wetland. A multidisciplinary synthesis after 25 years of research on an exceptional fossil Lagerstätte from Spain. 262 pp. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. ISBN 978-3-89937-153-6. Recenzja A.T. Halamskiego (2020): Acta Palaeobotanica, 60 (2): 454–455. [Tekst]

Giribet, G. & Edgecombe, G.D. 2020. The Invertebrate Tree of Life. xvi + 589 pp. Princeton University Press, Princeton and Oxford. ISBN 9780691170251. Recenzja A.T. Halamskiego (zatytułowana A compendium of zoology, 2020): Acta Palaeontologica Polonica, 65 (4): 732. [Tekst]

Shaw, M.M. 2020. Hawkweeds of south-east England. BSBI Handbook 20. Botanical Society of Britain and Ireland, Durham. iv + 250 p. ISBN: 978-0- 901158-57-4. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2020): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 89 (9–10): 289–290.

Müller, F., Ritz, Ch.M., Welk, E. & Wesche, K. (eds) 2016. Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Ergänzungsband. 11. Auflage. Springer Spektrum, Berlin–Heidelberg. 2016. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2018): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 87 (9–10): 307–310.

Fischer, E. & Frey, W. (with contributions of Theisen, I.) 2015. Syllabus of Plant Families. 13th ed. Part 4: Pinopsida (Gymnosperms), Magnoliopsida (Angiosperms) p.p. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart. Recenzja A.T. Halamskiego (2017): Acta Palaeobotanica, 57 (2): 423–424. [tekst]

Meunier, A. 2014. La naissance de la Terre. De sa formation à l’apparition de la vie. Dunod, Paris. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2017): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 86 (7–8): 260–262.

Dyer, B.D. 2003. A Field Guide to Bacteria. Comstock Publ. Associates, a division of Cornell University Press, Ithaca & London. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2016): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 85 (9–10): 277.

Turland N. 2013. The Code Decoded. A user’s guide to the International Code of
Nomenclature for algae, fungi, and plants. (Regnum Vegetabile volume 155). Recenzja A.T. Halamskiego (2015). Acta Palaeobotanica, 55 (1): 119–120. [tekst]

Cantrill D.J. & Poole, I., 2012. The Vegetation of Antarctica through Geological Time. Cambridge University Press. Recenzja A.T. Halamskiego (2013). Polish Polar Research, 34 (3): 322–324.[tekst]

Takhtajan, A., 2009. Flowering Plants. Springer. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2010): Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 79: 179–182. [tekst] [Inny tekst]

Babin, C., 2005. Autour du catastrophisme. Des mythes et légendes aux sciences de la vie et de la terre. Librairie Vuibert ADAPT, Paris. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2006): Géobios, 39 (4): 585–586. [tekst]

Czarnecka, B. & Janiec, B. (red.), 2003. Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Recenzja A.T. Halamskiego (po polsku, 2005): Przegląd Geologiczny, 53 (5): 375–376. [tekst]


Artykuły popularnonaukowe


Halamski, A. T., 2011. Liście na dnie morza. Rocznik Muzeum Ewolucji, 3: 32–38. [tekst]

Halamski. A. T., 2009. Kiedy Polska była na Zwrotniku Koziorożca czyli dewońskie rafy w Górach Świętokrzyskich. [tekst na stronie Zielnika Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego]

Halamski, A. T., 2007. Międzynarodowe Sympozjum Paleobotaniczne Paleobotanika i ewolucja świata roślinnego—niektóre aktualne zagadnienia. Paryż, 23–25.05.2007. Przegląd Geologiczny, 55 (10): 827–830. [tekst]

Halamski, A. T., 2006. V Światowy Kongres na temat Ramienionogów. Kopenhaga, Dania, 04–08.07.2005. Przegląd Geologiczny, 54 (3): 189–190, 178. [tekst]

Inne

Halamski, A. T. 2019. Eighth International Brachiopod Congress, Milan, Italy, 11th – 14th September, 2018. [VIII Międzynarodowy Kongres na temat Ramienionogów, Mediolan, Włochy, 11–14 września 2018.] [Tekst opublikowany na stronie BRACHNET] [Patrz też BRACHNET, międzynarodowa strona poświęcona ramienionogom]

Halamski, A. T. 2016. Seventh International Brachiopod Congress, Nanjing, China, 22-25 May 2015. [VII Międzynarodowy Kongres na temat Ramienionogów, Nankin, Chiny, 22–25 maja 2015.] [Tekst opublikowany na stronie BRACHNET] [Patrz też BRACHNET, międzynarodowa strona poświęcona ramienionogom]

Halamski, A. T. & Baliński, A. 2016. In memoriam: Gertruda Biernat (1923–2016). Acta Palaeontologica Polonica, 61 (2): 362. [tekst]

Halamski, A. T. 2016. Gertruda Biernat 1923–2016. [Nekrolog na stronie BRACHNET] [Patrz też BRACHNET, międzynarodowa strona poświęcona ramienionogom]Wykłady

 • Biologia ewolucyjna – wykład dla III roku biologii SGGW (Warszawa).
  Wykłady w poniedziałki (godz. 10–12) na platformie Microsoft Teams.
  Ćwiczenia seminaryjne w poniedziałki (godz. 8–10) od 7 XII 2020 na platformie Microsoft Teams.
  Plan i spis literatury (część 1 i 2): [pdf], (część 3): [pdf], (część 4-7): [pdf]
  Wskazówki dla przygotowujących referaty [pdf]
  Ćwiczenia seminaryjne w warunkach pandemii [pdf]
  [wiecej na stronie SGGW]
 • Evolutionary biology – lectures for Ph.D. students of the BioPlanet doctoral school on Tuesdays (11–13) starting from 10th November, 2020, via Microsoft Teams.KontaktAdam T. Halamski
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: ath@twarda.pan.pl
tel. 6978-875; pokój 125