Struktura organizacyjna Instytutu Paleobiologii PAN

 

Rada Naukowa

- sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu Paleobiologii PAN, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę
naukową.

Szczegółowy zakres działalności: określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki; przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej; zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu; dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu; opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz wnioski o zawarcie umowy o pracę na stanowisko pracownika naukowego i kierownika naukowej jednostki organizacyjnej oraz wnioski o powołanie redaktorów wydawnictw Instytutu; uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych, wyników pracy pracowników naukowych Instytutu, przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień; uchwala statut Instytutu i jego zmiany; uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe; powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie; podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonychdo kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk.

Regulamin Rady Naukowej [tekst]


Dyrektor

- kieruje bieżącą działalnością, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu Paleobiologii PAN.

Szczegółowy zakres działalności: kierowanie przy pomocy zastępców całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz; wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżone dla pracodawcy; opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu; ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej; przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania; przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu; ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu; opracowanie regulaminu pracy.


Dyrektorowi podlegają:

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Szczegółowy zakres działalności: nadzór nad właściwym wykonaniem planów naukowych; przygotowanie sprawozdań z działalności Instytutu; nadzór nad współpracą naukową z zagranicą;
przygotowanie umów i porozumień z innymi placówkami naukowymi; nadzór nad organizacją zebrań naukowych; wspomaganie organizacji pracy naukowej i upowszechniającej osiągnięcia naukowe; zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.

      Zakłady naukowe: Paleobiologii Środowiskowej, Paleobiologii Ewolucyjnej
      Jednostki pomocnicze: Biblioteka


Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych 

Szczegółowy zakres działalności: kierowanie działalnością administracyjno-gospodarczą oraz nadzór nad działalnością ekonomiczną Instytutu; nadzór nad gospodarowaniem majątkiem Instytutu; wykonywanie czynności związanych z całością spraw pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy (m.in. przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem, rozwiązaniem umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych; nadzór nad dyscypliną pracy, BHP); organizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem, transportem; organizowanie obsługi funkcjonowania Rady Naukowej, kolegium.

     Dział Administracyjny
     Zespół Pracowni Technicznych i Laboratoriów
     Archiwum


Główny Księgowy

Szczegółowy zakres działalności: prowadzenie rachunkowości jednostki; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; kieruje pracą działu księgowego; przedkłada analizy stanu ekonomicznego Instytutu oraz opracowuje prognozy rozwoju sytuacji finansowej. Szczegółowe obowiązki Głównego Księgowego regulują stosowne przepisy.

        Dział Księgowości


Pozostałe jednostki administracyjne podlegające bezpośrednio Dyrektorowi:

Studium Doktoranckie

Muzeum Ewolucji

Pracownia Wydawnicza

Dział Zbiorów i Dokumentacji


W uzasadnionych przypadkach mogą być również tworzone inne jednostki jak: pracownie, zespoły tematyczne, itp.
Skład pionów organizacyjnych i ich strukturę ustala Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i Kolegium.

Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Instytutu 


Regulamin Organizacyjny