Archiwum Zakładowe

OPIEKUN: Agnieszka Łukaszenko

W Archiwum Zakładowym przechowywane są dokumenty personalne, informacje prasowe o Instytucie oraz działalności pracowników oraz Kronika Instytutu Paleobiologii.


W archiwum przechowywane są dwa rodzaje dokumentów:
•    Materiały kat. „A”, - dokumenty wytwarzane w Instytucie, przechowywane przez okres 25 lat, następnie przekazywane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Akta te mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowo-badawczych, historycznych.
•    Materiały kat. „B”, - oznaczone jako „BE50”, są aktami osobowymi pracowników Instytutu. Akta te muszą być przechowywane przez 50 lat. Po ich upływie przeprowadzana jest ekspertyza archiwalna decydująca o tym, które z akt będą przechowywane wieczyście, a które zostaną przekazane do zniszczenia.
W archiwum znajdują się również akta z zakresu prac merytorycznych komórek organizacyjnych o krótszym okresie przechowywania, np. kat. „B5”, czy „B10”, co oznacza, że są niszczone po pięciu lub dziesięciu latach, po uzyskaniu zgody archiwum państwowego.

Archiwum Zakładowe znajduje się w siedzibie Instytutu.

Dokumenty i akta osobowe wydawane są z Archiwum Zakładowego wyłącznie na wniosek zainteresowanego po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.