Projekty badawcze


Statutowe tematy badawcze:

Zakład Paleobiologii Środowiskowej:Mikroskamieniałości jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiskowych

dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzwyczajny IP PAN
prof. Danuta Peryt

Geomikrobiologia zapisu kopalnego
dr hab. Barbara Kremer, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Krzysztof Owocki

Krzemionka i organizmy krzemionkowe w zapisie kopalnym
prof. Andrzej Pisera
dr Magdalena Łukowiak

Biotyczne i abiotyczne czynniki regulujące procesy biomineralizacyjne
dr Katarzyna Frankowiak
dr Przemysław Gorzelak
dr Katarzyna Janiszewska
prof. Jarosław Stolarski

Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej:Ewolucja organizmów i ekosystemów lądowych
dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr hab. Tomasz Sulej, prof. nadzwyczajny IP PAN
doktoranci: Justyna Słowiak, Dawid Drożdż, Tomasz Szczygielski

Ewolucja organizmów i ekosystemów morskich bentosowych
dr hab. Aleksandra Bitner, prof. nadzwyczajny IP PAN
dr Błażej Błażejowski
dr hab. Adam T. Halamski
dr Krzysztof Hryniewicz
dr hab. Andrzej Kaim, prof. nadzwyczajny IP PAN
mgr Marco Romanin

Ewolucja organizmów planktonicznych i nektonicznych w ekosystemach morskich
prof. Jerzy Dzik
prof. Anna Kozłowska
dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzwyczajny IP PAN
doktoranci: Daniel Madzia, Oksana Malchyk


Projekty finansowane przez NCN:Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na ewolucję ekosystemów oceanicznych zależnych od chemosyntezy
kierownik: dr Krzysztof Hryniewicz                                                         okres realizacji 2015 – 2018

Otwornice bentosowe spod lodowca szelfowego jako klucz do odtworzenia zmian środowiskowych i ich chronologii po Maksimum Ostatniego Zlodowacenia, Morze Rossa, Antarktyka
kierownik: dr hab. Wojciech Majewski, prof. nadzwyczajny IP PAN          okres realizacji 2016 – 2019

Archeocyatha: geochemiczny i mikrotafonomiczny test stanowiska systematycznego
i znaczenia paleośrodowiskowego

kierownik: prof. Józef Kaźmierczak                                                       okres realizacji: 2016 – 2018

Pojmowanie siekaczowców (Glires): początki gryzoni i zajęczaków a pochodzenie ssaków łożyskowych                
kierownik: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof. nadzwyczajny IP PAN     okres realizacji: 2016 – 2021

Tryb i środowisko życia skafitów (amonity) jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy 
kierownik: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzwyczajny IP PAN           okres realizacji: 2016 – 2019

Zęby Mosasauridae z górnej kredy Europy jako morfologiczne, mikrostrukturalne i izotopowe nośniki informacji taksonomicznej oraz ekologicznej
kierownik: mgr Daniel Madzia                                                              okres realizacji: 2016 – 2019

Rola białek w biomineralizacji węglanowych receptorów grawitacyjnych kopalnych
i dzisiejszych ryb
 
kierownik: prof. Jarosław Stolarski                                                       okres realizacji: 2016 – 2019

Późnokredowa ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza środkowoeuropejskiego
kierownik: dr hab. Adam Halamski                                                      okres realizacji: 2017 – 2020

Pochodzenie i wczesne etapy rozwoju konodontów i szczecioszczękich
kierownik: prof. Hubert Szaniawski                                                      okres realizacji: 2017 – 2020

Strukturalne i izotopowe aspekty biokrzemionki: zapis informacji biologicznej
i środowiskowej w igłach gąbek

kierownik: prof. Andrzej Pisera                                                             okres realizacji: 2017 – 2020

Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni          
kierownik: dr Przemysław Gorzelak                                                     okres realizacji: 2017 – 2020

Ewolucja i paleobiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie południowopolskim przed i po globalnym zderzeniu Taghanic                   
kierownik: prof. Andrzej Baliński                                                         okres realizacji: 2017 – 2020

Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi
kierownik: mgr Tomasz Szczygielski                                                  okres realizacji: 2017 – 2020

Przemiany fazowe biogenicznego węglanu wapnia w naturalnych i eksperymentalnych systemach diagenetycznych: znaczenie dla rekonstrukcji (paleo)środowiskowych oraz paleobiologii
kierownik: prof. Jarosław Stolarski                                                       okres realizacji: 2018 – 2020Projekty międzynarodowe:


BASE LiNE-Earth (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems)
uczestnik IP PAN: Maria Aleksandra Bitner                                           okres realizacji: 2015 2018
finansowanie: Program Ramowy Unii Europejskiej - Horyzont 2020
Projekty badawcze z lat ubiegłych:


zakończone w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 


 

 

  • WSPÓŁPRACA
Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie

Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego
Reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Muzeum

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Instytut Paleobiologii PAN ma podpisane umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją,
 Tunezją oraz Boliwią


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji