Projekty badawczeStatutowe tematy badawcze:

Strukturalne, biogeochemiczne oraz izotopowe nośniki informacji biologicznej w szkieletach organizmów
realizacja: Zakład Biogeologii
Jarosław Stolarski, Przemysław Gorzelak, Katarzyna Janiszewska, Katarzyna Frankowiak (doktorant)

Aktualistyczne i nieaktualistyczne interpretacje kopalnego zapisu wczesnych etapów ewolucji życia
realizacja: Zakład Biogeologii
Józef Kaźmierczak, Barbara Kremer

Paleobiologia morskiego bentosu
realizacja: Zakład Paleobiologii Środowiskowej
Andrzej Pisera,  Andrzej Baliński, Adam Halamski, Błażej Błażejowski, Andrzej Kaim,
Maria A. Bitner, Krzysztof Hryniewicz, Magdalena Łukowiak

Przemiany środowiska a ewolucja i tafonomia organizmów końca ery mezozoicznej
realizacja: Zakład Paleobiologii Środowiskowej
Marcin Machalski, Danuta Peryt

Ewolucja i przemiany zespołów organizmów na tle środowiska epok lodowcowych
realizacja: Zakład Paleobiologii Środowiskowej
Wojciech Majewski, Łucja Fostowicz-Frelik, Danuta Peryt, Błażej Błażejowski; Marlena Świło (doktorant)

Ewolucja organizmów i przemiany faun na tle przekształceń środowiska początków ery dinozaurów
realizacja: Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej
Tomasz Sulej, Jerzy Dzik

Ewolucja przystosowań anatomicznych w szkieletach bezkręgowców
realizacja: Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej
Ewa Olempska-Roniewicz, Maria A. Bitner, Andrzej Kaim, Adam Halamski

Sens funkcjonalny przemian szkieletu kolonii sylurskich graptolitów
realizacja: Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej
Anna Kozłowska

Znaczenie następstwa stratygraficznego przy odtwarzaniu przebiegu ewolucji
realizacja: Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej
Jerzy Dzik, Andrzej Baliński
Projekty finansowane przez NCN:Strukturalne i biogeochemiczne świadectwa symbiozy z bruzdnicami u triasowych koralowców Scleractinia
kierownik:  mgr Katarzyna Frankowiak                                                  okres realizacji: 2012 – 2016

Biomineralizacja i diageneza szkieletu szkarłupni: ocena możliwości wykorzystania kopalnych szkieletów szkarłupni do rekonstrukcji paleośrodowiskowych
kierownik: dr Przemysław Gorzelak                                                     okres realizacji: 2012 – 2016

Biomineralizacja i diageneza szkieletu u pierwotnych koralowców sześciopromiennych kierownik: dr Katarzyna Janiszewska                                                    okres realizacji: 2012 – 2016

Sinice jako czynnik skałotwórczy i wskaźnik hydrochemii dawnych epikontynentalnych mórz
kierownik:  dr hab. Barbara Kremer                                                       okres realizacji: 2012 – 2016

Unikatowe złoże skamieniałości („Fossil Legerstatte”) w albskim horyzoncie fosforytowym Annopola i jego znaczenie paleobiologiczne
kierownik: dr hab. Marcin Machalski, prof. nadzw. IP PAN                     okres realizacji: 2013 – 2016

Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych
kierownik: dr hab. Tomasz Sulej                                                           okres realizacji: 2013 – 2016

Ewolucja mezozoicznych ekosystemów chemosyntetycznych
kierownik: dr hab. Andrzej Kaim                                                          okres realizacji: 2013 – 2016

Życie w morzu późnojurajskim i na jego wybrzeżu: nowoodkryte okno tafonomiczne typu Solnhofen w Sławnie (Polska środkowa)
kierownik: dr Błażej Błażejowski                                                          okres realizacji: 2013 – 2016

Uwarunkowania tafonomiczne zapisu kopalnego wczesnej ewolucji zwierząt na kontynencie Jangcy a koncepcja Wielkiej Ordowickiej Radiacji
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Baliński                                               okres realizacji 2013 – 2016                
Szkliwo i mikrostruktura zębów dużych dinozaurów drapieżnych jako źródło informacji fizjologicznych i siedliskowych
kierownik: dr Krzysztof Owocki                                                             okres realizacji 2013 – 2016

Kalibracja metody analizy spikularnej w czwartorzędowych oraz istniejących płytkowodnych Karaibskich zespołach gąbkowych

kierownik: dr Magdalena Łukowiak                                                        okres realizacji 2014 – 2016

Geneza umięśnienia lokomotorycznego Silesauridae na tle ewolucji dinozaurów
kierownik: mgr Rafał Piechowski                                                           okres realizacji 2014 – 2017

Kenozoiczne otwornice bentosowe szelfu Antarktyki: Badania paleontologiczne i molekularne
kierownik: mgr Aneta Majda                                                                 okres realizacji 2014 – 2016

Wpływ paleoceńsko-eoceńskiego maksimum termicznego na ewolucję ekosystemów oceanicznych zależnych od chemosyntezy
kierownik: dr Krzysztof Hryniewicz                                                         okres realizacji 2015 – 2018

Sub ice-shelf benthic foraminifera as the key to reconstruct post-LGM environmentalhistory and its chronology, Ross Sea, Antarctica
kierownik: dr Wojciech Majewski                                                           okres realizacji 2016 – 2018


Projekty finansowane przez podmioty inne niż NCN:

Amphilagids (Mammalia: Lagomorpha): a clade or grade? The origins and early evolution of European lagomorphs
kierownik: dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik                                                       okres realizacji: 2015
SYNTHESYS (European Union’s Seventh Framework Programme) -  Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart (Niemcy)

The Late Cretaceous megaflora from Scania in comparison with coeval floras from central Europe
kierownik: dr   Adam T. Halamski                                                                   okres realizacji: 2015
SYNTHESYS (European Union’s Seventh Framework Programme) - Naturhistoriska Riksmuseet, Sztokholm (Szwecja)Projekty międzynarodowe:

POLNOR – The Changing Ocean of the Polar North
koordynator IP PAN: Jarosław Stolarski                                                 okres realizacji: 2014 2017
organizator: Polish-Norwegian Research Programme

BASE LiNE-Earth (Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems)
uczestnik IP PAN: Maria Aleksandra Bitner                                           okres realizacji: 2015 2018
finansowanie: Program Ramowy Unii Europejskiej - Horyzont 2020

Evidence for Paleo Ice Stream Collapse in the Western Ross Sea since the Last Glacial Maximum
organizator: National Science Foundation, USA                                    okres realizacji: 2015 2017
uczestnik IP PAN: Wojciech Majewski

Timing and duration of LGM and post−LGM grounding events in the Whales Deep paleo ice streams, Eastern Ross Sea continental shelf
organizator: National Science Foundation, USA                                     okres realizacji: 2015 2017
uczestnik IP PAN: Wojciech MajewskiProjekty badawcze z lat ubiegłych:


zakończone w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 


 

 

  • WSPÓŁPRACA
Instytut Paleobiologii PAN uczestniczy w konsorcajch naukowych oraz projektach międzynarodowych:

Konsorcjum założycielskie Narodowego Muzeum Przyrodniczego
Reaktywowanie działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej Muzeum.

Naukowa Sieć Polarna Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych

BioGeoCentrum Badawcze PAN
  Badania poznawcze nad procesami rządzącymi globalnym ekosystemem
 

Instytut Paleobiologii PAN ma podpisane umowy międzynarodowe z Tadżykistanem, Rosją,
 Tunezją oraz Boliwią


Acta Palaeontologica Polonica


Palaeontologia Polonica


Ewolucja


Rocznik Muzeum Ewolucji