SZKOŁA DOKTORSKA
Doktoranci Instytutu Paleobiologii PANLista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN na rok akademicki 2019/2020

Lista studentów
Otwarte przewody doktorskie


Szkoła Doktorska BioPlanet


Instytut Paleobiologii PAN otwiera nabór na rok akademicki 2019/2020. Więcej informacji: BioPlanet

Szkołę współtworzą cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Muzeum i Instytut Zoologii PAN (lider szkoły), Instytut Paleobiologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Instytut Parazytologii PAN.
Szkoła Doktorska BioPlanet przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku. 
Dzięki spójnemu programowi kształcenia Szkoła oferuje wyjątkową możliwość zdobycia wiedzy w zakresie wybranych zagadnień biologii, paleobiologii i biogeologii. Interdyscyplinarny profil kształcenia szkole oraz najlepsza kadra naukowa zapewniają studiującym gruntowne pogłębienie wiedzy w szerokim zakresie nauk przyrodniczych oraz zrozumienie podstawowych procesów biologicznych i ewolucyjnych światach żywego.
Kandydaci do szkoły BioPlanet powinni posiadać ogólną wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych lub nauk o Ziemi (w przypadku wyboru tematu z paleontologii/geologii), jak również umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym realizację doktoratu (przy składaniu rozprawy wymagany jest dokument potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie co najmniej B2). Kształcenie trwa cztery lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
Szkoła Doktorska BioPlanet oferuje tematy doktoratów w zakresie zoologii, ekologii, parazytologii, paleobiologii/paleontologii, biomineralizacji i ewolucji, dotyczące bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie gadów, ptaków i ssaków), a także inne tematy z pogranicza geologii, biologii i nauk o środowisku.
Proponowane tematy i opiekunowie
Doktoranci mogą również sami proponować tematy prac doktorskich w porozumieniu z potencjalnymi promotorami.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września (wtorek) o godz. 10.30 w Instytucie Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, w pokoju 127.
Kandydaci są proszeni o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji PowerPoint (4-10 slajdów): jednej dotyczącej swojej pracy magisterskiej oraz drugiej przedstawiającej główne założenia planowanej rozprawy doktorskiej.

Termin składania wniosków 10.06.2019 – 10.09.2019.
W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:
1.    Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji.
2.    Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
3.    Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia, zatrudnienia i pracy naukowej wraz listą publikacji oraz krótkim opisem osiągnięć naukowych zawierającym w szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udziale w projektach badawczych, zaangażowaniu w towarzystwach i kołach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych.
4.    Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

Dokumenty z dopiskiem „Szkoła Doktorska" można przesłać pocztą na adres instytutu (Instytut Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa), przesłać mailem (paleo@twarda.pan.pl) lub złożyć osobiście w sekretariacie (pok. 155, 1 piętro, w godzinach 08:00-16:00).
Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN w Warszawie

  prowadzone przez Instytut Paleobiologii PAN wspólnie z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN. Ostatni nabór na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji: Studia MSDNBRozprawa doktorska - formularze:1. Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej
2. Wzór oświadczenia dotyczącego udostępniania pracy przez bibliotekę