Studia doktoranckie - tematy


IP PAN oferuje opiekę naukową nad doktoratami z zakresu szeroko rozumianej paleobiologii ewolucyjnej, środowiskowej i biogeologii.


Mile widziane są propozycje doktoratów wysunięte przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnymi opiekunami.

Wpływ geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni (Temat będzie realizowany w ramach grantu NCN)
Opiekun: prof. dr hab. Jarosław Stolarski, dr Przemysław Gorzelak

Krasnorosty z miocenu Polski jako wskaźniki zmian środowiska

Struktura i diageneza igieł gąbek krzemionkowych

Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Pisera

Wąsonogi (Cirripedia) kredy Polski: taksonomia i paleoekologia
Izotopy węgla i tlenu w skorupkach mioceńskich ramienionogów Paratetydy jako wskaźniki zróżnicowania środowiska

Opiekun: dr hab. Maria Aleksandra Bitner

Wczesna ontogeneza małży mezozoicznych
Otolity ryb i statolity głowonogów mezozoicznych: ich znaczenie filogenetyczne i środowiskowe

Przemiany faun ślimakowych przełomu kredy wczesnej i późnej: prześledzenie wczesnej radiacji neogastropodów na podstawie materiałów z Bułgarii i Indii

Opiekun: dr hab. Andrzej Kaim

Inkluzje mikroorganiczne w badeńskich kryształach gipsu w zapadlisku przedkarpackim i ich znaczenie paleośrodowiskowe (temat interdyscyplinarny)
Opiekunowie: dr hab. Barbara Kremer; dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW

Ryby śródlądowe późnego triasu Śląska, anatomia i ewolucja
Ewolucja cyklotozaurów w późnym triasie na podstawie materiałów ze Śląska
Opiekun: dr hab. Tomasz Sulej