Zakład Paleobiologii Ewolucyjnej


prof. dr hab. Marcin MACHALSKI


amonity późnej kredy, wydarzenia biotyczne i abiotyczne na granicy K-Pg,
tafonomia środkowokredowych morskich kręgowców

ORCID ID: 0000-0002-1121-4093
Scopus Author ID: 7005587663
Researcher ID: AAX-1074-2020CURRICULUM VITAEDane osobowe

Marcin Machalski
urodzony w Warszawie, 1959 r.
żonaty, czworo dzieci


Tytuły i członkostwa
 • od 2019 tytuł profesora nauk o Ziemi
 • 2018 - 2022 przewodniczący Rady Naukowej IP PAN
 • od 2015 Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IP PAN
 • 2007 - 2010 kierownik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
 • 2007 habilitacja w zakresie geologia w Instytucie Paleobiologii PAN (późnokredowe amonity z grupy skafitów)
 • 1993 doktorat z zakresie geologia w Instytucie Paleobiologii PAN (ławice ostrygowe kimerydu)
 • 1983 magisterium w zakresie paleontologia na Wydziale Geologii UW (paleoekologia kimerydu)

Granty

 • 2016 - 2020 Tryb i środowisko życia skafitów (amonity) jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy (kierownik, grant NCN)
 • 2013 - 2016 Unikatowe złoże skamieniałości („Fossil Lagerstatte”) w albskim horyzoncie fosforytowym Annopola i jego znaczenie paleobiologiczne (kierownik, grant NCN)
 • 2010 - 2013 Tafonomia kręgowców ze skondensowanych utworów środkowej kredy antykliny Annopola (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) (kierownik, grant MNiSW)
 • 2000 - 2002 Bio- i chemostratygrafia kampanu i mastrychtu (kreda górna) kluczowych profili Europy w odniesieniu do wzorcowej sekwencji późnokredowej Zachodniego Interioru (US Western Interior) (wykonawca, grant MNiSW).
Praca redakcyjna
 • 2016 - współredaktor wydawnictwa Ewolucja (wspólnie z profesorem Jerzym Dzikiem)
 • 2012 - redaktor Cretaceous Research
 • 2009 - 2014 redaktor Rocznika Muzeum Ewolucji
 • 2009 - 2013 członek rady redakcyjnej Przeglądu Geologicznego
 • 2000 - 2002 redaktor działu nauki o Ziemi oraz paleontologia. Encyklopedia Nauki i Techniki, wyd. Prószyński i S-ka. (3 tomy wydane w 2002 roku).
 • 1996 - 2000 redaktor pomocniczy Acta Palaeontologica Polonica
Nauczanie
 • Opieka nad pracami magisterskimi na Wydziale Geologii UW: 
  Orłowska-Sobocińska, B. (1999). Terebratulida z kimerydu kamieniołomu cementowni Małogoszcz.Zmienność w kontekście środowiskowym. 68 s. (wspólnie z prof. J. Trammerem) Kupiecka, I.A. (2001). Zapis zmian środowiskowych i faunistycznych w późnym mastrychcie w łomie miejskim koło Kazimierza Dolnego. 47 s. (wspólnie z prof. J. Trammerem).
  Zielińska, M  (2003). Ewolucja środowiska węglanowej sedymentacji późnego tytonu wprofilu kamieniołomu Sławno-Owadów w Synklinie Tomaszowskiej. 75 s (wspólnie z prof. B.A. Matyją).
  Nast., D. (2007). Nie-ostrygowate małże i ich ekologia oraz tafonomia w  profilu Małogoszcza. 102 s. (wspólnie z prof. U. Radwańską)
 • Wykład monograficzny "Tafonomia i natura zapisu kopalnego" (studium doktoranckie) 
 • 2013. Recenzja rozprawy habilitacyjnej na Wydziale Geologii UW
 • 2013. Recenzja rozprawy doktorskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 
 • 2014. Recenzja rozprawy doktorskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Promotor doktoratu Grzegorza Sadloka  „Upper Cambrian trace fossils from the Wiśniówka Sandstone Fromation in the Holy Cross Mountains (Poland)” (publiczna obrona w 2014)
 • Promotor doktoratu Daniela Madzi   ”Teeth of Cretaceous pliosaurids and mosasaurids as a source of knowledge of their biology and phylogeny" (publiczna obrona w 2018)
 • 2019. Recenzja rozprawy doktorskiej na Wydziale Geologii, UW
 • 2020. Recenzja w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora
 • 2021. Recenzja rozprawy doktorskiej na Wydziale Geologii, UW
 • 2022. Recenzja osiągnięcia naukowego oraz dorobku naukowego i organizacyjnego w ramach postępowania habilitacyjnego na Akademii Górniczo-Hutniczej


Zainteresowania
 • Amonity późnej kredy – taksonomia, ewolucja, wymieranie oraz znaczenie stratygraficzne
 • Wydarzenia biotyczne i abiotyczne na granicy kreda-paleogen (K-Pg)
 • Tafonomia morskich kręgowców ze skondensowanych utworów środkowej kredy Polski
 • Kopalne ślady działalności życiowej stawonogów
 • Taksonomia, paleoekologia oraz tafonomia jurajskich, kredowych oraz paleoceńskich ostryg

Doktoranci


Grzegorz Sadlok (kambryjskie skamieniałości śladowe) - doktorat obroniony 2014
Daniel Madzia (Teeth of Cretaceous pliosaurids and mosasaurids as a source of knowledge of their biology and phylogeny) - doktorat obroniony 2018
Oksana Malchyk (paleontologia kredy, małże, łodziki)
PublikacjeArtykuły naukowe
 • Gutowski, J. and Machalski, M. 1984. A new littoral locality within the Middle Miocene (Badenian) Korytnica Basin (Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica 34: 195-201.
 • Machalski, M. and Walaszczyk, I. 1987. Faunal condensation and mixing in the uppermost Maastrichtian/Danian Greensand (Middle Vistula Valley, Central Poland). Acta Geologica Polonica 37: 75-91.
 • Machalski, M. 1988. Redescription of a Danian oyster Pycnodonte simile (Pusch, 1837) from Poland. Acta Palaeontologica Polonica 33: 73-83. [tekst]
 • Machalski, M. and Walaszczyk, I. 1988. The youngest (uppermost Maastrichtian) ammonites in the Middle Vistula Valley, Central Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 36: 67-70.
 • Machalski, M. 1989. Life position of the oyster Deltoideum delta (Smith) from the Kimmerdigian of Poland, and its environmental significance. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte 10: 603-614.
 • Geys, J. and Machalski, M. 1992. A new salenioid echinoid, Salenia sigillata pozaryskae subsp. nov., from the uppermost Maastrichtian of the Middle Vistula Valley, Central Poland. Acta Geologica Polonica 42: 135-139.
 • Machalski, M. and Machalska, K. 1994. Arthropod trackways "Diplichnites" triassicus (Linck, 1943), from the Lower Triassic (Buntsandstein) fluvial deposits of the Holy Cross Mts, Central Poland. Acta Geologica Polonica 44: 267-275.
 • Machalski, M. 1996. Diplomoceras cylindraceum (Defrance, 1816): a typically Maastrichtian ammonite in the Piotrawin section, Central Poland. Przegląd Geologiczny 44 : 953-954.
 • Machalski, M. 1996. Scaphitid ammonite correlation of the Late Maastrichtian deposits in Poland and Denmark. Acta Palaeontologica Polonica 41: 369-383.[tekst]
 • Machalski, M. and Jagt, J.W.M. 1998. Latest Maastrichtian pachydiscid ammonites from The Netherlands and Poland. Acta Geologica Polonica 48: 121-133.
 • Machalski, M. 1998. Oyster life positions and shell beds from the Upper Jurassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 43: 609-634. [tekst]
 • Machalski, M. 1998. The Cretaceous-Tertiary boundary in Central Poland (Granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły). Przegląd Geologiczny 46: 1153-1161.
 • Machalski, M. 1998. The first Polish find of a Lower Paleocene crocodile Thoracosaurus Leidy, 1852: geological and paleontological description - Discussion. Kwartalnik Geologiczny 42: 481-482.
 • Jagt, W.J.M., Kennedy, J.W. and Machalski, M. 1999. Giant scaphitid ammonites from the Maastrichtian of Europe. Bulletin de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre 69: 133-154.
 • Machalski, M. and Odin, G.S. 2001. Scaphitid ammonites of the Campanian-Maastrichtian at Tercis-les-Bains (Landes, France). In: Odin, G.S. (ed.): The Campanian-Maastrichtian boundary, pp. 515-527. Elsevier Science B.V.
 • Odin, G.S., Courville, Ph., Machalski, M. and Cobban, W.A. 2001. The Campanian-Maastrichtian ammonite fauna from Tercis (Landes, France); a synthetic view. In: Odin, G.S. (ed.): The Campanian-Maastrichtian boundary, pp. 579-595. Elsevier Science B.V.
 • Machalski, M. 2002. Danian ammonites: A discussion. Bulletin of the Geological Society of Denmark 49: 49-52.
 • Machalski, M. and Robaszewska, E. 2003. Large pycnodonteine oysters in the Upper Maastrichtian of Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte: 50-64.
 • Machalski, M., Dortangs, R., Jagt, J.W.M., Mulder, E.W.A. and Radwański, A. 2003. Campanian and Maastrichtian mosasaurid reptiles of Central Poland. Acta Palaeontologica Polonica 48: 397-408.[tekst]
 • Machalski, M., Kennedy, W.J. and Kin, A. 2004. Early Late Campanian ammonite fauna from Busko Zdrój (Nida Trough, southern Poland). Acta Geologica Polonica 54: 447-471.
 • Jagt, J.W.M. Lindgren, J., Machalski, M. and Radwański, A. 2005. New records of the tylosaurine mosasaur Hainosaurus from the Campanian-Maastrichtian (Late Cretaceous)  of central Poland. Netherlands Journal of Geosciences 84: 303-306.
 • Machalski, M. and Heinberg, C. 2005. Evidence for ammonite survival into the Danian (Paleogene) from the Cerithium Limestone at Stevns Klint, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark 52: 97-111.
 • Machalski, M. 2005a. The youngest Maastrichtian ammonite faunas in Poland and their dating by scaphitids. Cretaceous Research 26: 813-836. [tekst]
 • Machalski, M. 2005b. Late Maastrichtian and earliest Danian scaphitid ammonites in central Europe: taxonomy, evolution, and extinction. Acta Palaeontologica Polonica 50: 653-696.[tekst]
 • Machalski, M., Jagt, J.W.M., Landman, N.H. & Motchurova-Dekova N. 2007. The highest records of North American scaphitid ammonites in the European Maastrichtian (Upper Cretaceous) and their stratigraphic implications. Acta Geologica Polonica 57: 169-185.
 • Machalski, M. 2007. Wydarzenia na granicy kreda-paleogen w Małopolskim Przełomie Wisły. In: Harasimiuk, M., Brzezińska-Wójcik, Dobrowolski, R, Mroczek, P. and Warowna, J. Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, 229-234.
 • Summesberger, H., Machalski, M. and Wagreich, M. 2007. First record of the late Campanian heteromorph ammonite Nostoceras hyatti from the Alpine Cretaceous (Grünbach, Gosau Group, Lower Austria). Acta Geologica Polonica 57: 443-451.
 • Machalski, M., Jagt, J.W.M. and Dubicka, Z. 2008. Additional records of scaphitid ammonites from the basal upper Maastrichtian (Upper Cretaceous) of eastern Poland. In: Steurbaut, E. and Jagt, J.W.M. (Eds). Annie V. Dhondt Memorial Volume. Bulletin de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, 78: 261-268.
 • Machalski, M., Jagt, J.W.M., Heinberg, C., Landman, N.H. and Haakansson, E. 2009. Dańskie amonity – obecny stan wiedzy i perspektywy badań. Przegląd Geologiczny 57: 486-493.
 • Machalski, M., Komorowski, A., Harasimiuk, M. 2009. Nowe perspektywy poszukiwań morskich kręgowców kredowych w nieczynnej kopalni fosforytów w Annopolu nad Wisłą. Przegląd Geologiczny 57: 638-641.[tekst]
 • Machalski, M., Jagt, J. W. M., Landman, N. H. and Uberna, J. 2009. First record of the North American scaphitid ammonite Discoscaphites iris from the upper Maastrichtian of Libya. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 254: 373-378.[tekst]
 • Sadlok, G. and Machalski, M. 2010. The trace fossil Rusophycus versans from the Furongian (Upper Cambrian) of central Poland – an example of behavioural convergence amongst arthropods. Acta Geologica Polonica 60: 119-123.
 • Machalski, M. 2010. Early Maastrichtian ammonites and nautiloids from Hrebenne, southeast Poland, and phenotypic plasticity of Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848): A commentary. Cretaceous Research 31: 593-595. [tekst]
 • Racki, G., Machalski, M., Koeberl, C., Harasimiuk, M. 2011. The weathering-modified iridium record of a new Cretaceous–Paleogene site at Lechówka near Chełm, SE Poland, and its palaeobiologic implications. Acta Palaeontologica Polonica 56: 205-215. [tekst]
 • Machalski, M., Jagt, J.W.M., Alekseev, A.S., and Jagt-Yazykova, E.A. 2012. Terminal Maastrichtian ammonites from Turkmenistan, Central Asia. Acta Palaeontologica Polonica 57(4): 729-735. [tekst] 
 • Machalski, M. 2012 Stratigraphically important ammonites from the Campanian-Maastrichtian boundary interval of the Middle Vistula River section, central Poland. Acta Geologica Polonica 61 (1), 91-116. Warszawa.
 • Machalski, M. and Kennedy, W.J. 2013. Oyster-bioimmured ammonites from the Upper Albian of Annopol, Poland: stratigraphic and palaeobiogeographic implications. Acta Geologica Polonica 63 (4): 545-554.
 • Machalski, M. and Martill, D.M. 2013. First pterosaur remains from the Cretaceous of Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 83: 99-104.
 • Zatoń, M. and Machalski, M. 2013. Oyster-microbial rolling stones from the Upper Jurassic (Kimmeridgian) of Poland. Palaios, 28, 839-850. [tekst]
 • Machalski, M. 2013. Ammonites. W: N. MacLeod, J.D. Archibald & P.S. Levin (red.). Grzimek's Animal Life Encyclopedia, Extinction, Vol.1, 245-253. Gale, Cengage Learning.[rozdział w książce]
 • Popov, E.V. and Machalski, M. 2014. Late Albian chimaeroid fishes (Holocephali, Chimaeroidei) from Annopol, Poland. Cretaceous Research 7: 1-18. [tekst]
 • Landman, N.H, Goolaerts, S., Jagt, J.W.M. Jagt-Yazykova, E.A., Machalski, M., and Yacobucci, M. 2014. Ammonite extinction and Nautilid survival at the end of the Cretaceous. Geology 42, 8, 707-710. [tekst]
 • Fraaije, R.H.B., Bakel, Van, B.W.M., Jagt, J.W.M., Machalski, M. 2015. A new hermit crab (Anomura, Paguroidea) from the upper Albian (Cretaceous) of Annopol, Poland. Zootaxa 3955 (4): 588-594. [tekst]
 • Kapuścińska, A. and Machalski, M. 2015. Upper Albian chelonioid turtles from Poland. Geobios 48: 385-395. [tekst-strona czasopisma]
 • Kennedy, W.J. and Machalski, M. 2015. A late Albian ammonite assemblage from the mid-Cretaceous succession at Annopol, Poland. Acta Geologica Polonica 65 (4): 545-553. [tekst]
 • Machalski, M. and. Wilmsen, M. 2015. Taxonomy and taphonomy of Cenomanian nautilids from Annopol, Poland. Acta Geologica Polonica  65, 4: 495-506. [tekst]
 • Remin, Z., Machalski, M., and Jagt, J.W.M. 2015. The stratigraphically earliest record of Diplomoceras cylindraceum (heteromorph ammonite) - implications for Campanian/Maastrichtian boundary definition. Geological Quarterly 59: 843-848. [tekst]
 • Landman, N.H., Goolaerts, S., Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E.A., and Machalski, M. 2015. Ammonites on the brink of extinction: diversity, abundance, and geographic range of the Order Ammonoidea at the Cretaceous-Paleogene (K/Pg) boundary. W: C. Klug et al. (red.), Ammonoid Paleobiology: From macroevolution to paleogeography, Topics in Geobiology 44, 497- 553.[rozdział w książce] [tekst]  
 • Machalski, M. and Olszewska-Nejbert, D. 2016. A new mode of ammonite preservation - implications for dating of condensed phosphorite deposits. Lethaia 49: 61-72. [tekst]
 • Bardet, N., Fischer, V., Machalski, M. 2016. Large predatory marine reptiles from the Albian–Cenomanian of Annopol, Poland. Geological Magazine 153: 1-16.[tekst]
 • Machalski, M., Vellekoop, J., Dubicka, Z., Peryt, D., and Harasimiuk, M. 2016. Late Maastrichtian cephalopods, dinoflagellate cysts and foraminifera from the Cretaceous-Paleogene succession at Lechówka, southeast Poland: stratigraphic and environmental implications. Cretaceous Research, 57, 208-227. [tekst]
 • Machalski, M. & Malchyk, O. 2016. Klasyczne stanowiska paleontologiczne górnej kredy zachodniej Ukrainy: historia badań oraz biostratygrafia (Classic palaeontological sites in the Upper Cretaceous of western Ukraine: history of research and biostratigraphy). Przegląd Geologiczny, 64 (8), 570-576. [tekst]
 • Dubicka, Z. and Machalski, M. 2017. Foraminiferal record in a condensed marine succession: a case study from the Albian and Cenomanian (mid-Cretaceous) of Annopol, Poland.Geological Magazine154: 399-418. [tekst]
 • Malchyk, O., Machalski, M., Waksmundzki, B. Duda, M. 2017. Shell ornament, systematic position and hatching size of Epicymatoceras vaelsense (Nautilida): New insights based on specimens in mould preservation from the Upper Cretaceous of Poland. Cretaceous Research 80 (2017): 1-12. [tekst]
 • Madzia, D. and Machalski, M. 2017. Isolated pliosaurid teeth from the Albian-Cenomanian (Cretaceous) of Annopol, Poland. Acta Geologica Polonica, 67 (3): 393-403.
 • Siversson, M. & Machalski, M.  2017. Late late Albian (Early Cretaceous) shark teeth from Annopol, Poland. Alcheringa 41(4): 433-463. [tekst]
 • Machalski, M. 2018. The Cenomanian ammonite Schloenbachia varians (J. Sowerby, 1817) from the Cambridge Greensand of eastern England: Possible sedimentological and taphonomic implications. Cretaceous Research, 87, 120-125. [tekst]
 • Malchyk, O. & Machalski, M. 2018. First record of Epicymatoceras vaelsense (Nautilida) from the Maastrichtian white chalk of northern Denmark. Bulletin of the Geological Society of
  Denmark 66: 229-235. [tekst]
 • Janiszewska, K., Mazur, M., Machalski, M., and Stolarski, J. 2018. From pristine aragonite to blocky calcite: Exceptional preservation anddiagenesis of cephalopod nacre in porous Cretaceous limestones. PLoS ONE13(12): e0208598. [tekst]
 • Machalski, M. and Jagt, J.W.M. 2018. A new Danian echinoid assemblage from the Greensand in the Kazimierz Dolny area, central Poland: taxonomy, taphonomy and sedimentological implications. Acta Geologica Polonica, 68 (4), 571–596.
 • Machalski, M., Stróżyk, K. & Grabarczyk, A. 2019. The Cretaceous-Paleogene
  (K-Pg) Boundary Site at Lechówka—a New Point on the Geoheritage Map of
  Southeastern Poland. Geoheritage. pp 1-9. (Topical Collection on
  Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards
  the 2030Agenda, IX ProGEO Symposium, Poland, 25-28th June, 2018). [tekst]
 • Machalski, M. and Malchyk, O. 2019. Relative bathymetric position of opoka
  and chalk in the Late Cretaceous European Basin. Cretaceous Research, 102
  (2019), 30-36.
 • Machalski, M. and Malchyk, O. 2020. Reply to comments made by Svetlana O. Zorina on ‘Relative bathymetric position of opoka and chalk in the Late Cretaceous European Basin’ [Cretaceous Research 102 (2019) 30-36]. - Cretaceous Research 115 (2020) 104501.[tekst]
 • Machalski, M. 2021. Correlation of shell and aptychus growth provides insights into the palaeobiology of a scaphitid ammonite. Palaeontology, 64, 2, 225-247. [tekst]
 • Landman, N.H., Machalski, M., & Whalen, C.D. 2021: The concept of ‘heteromorph ammonoids’. Lethaia 54, 595–602. [tekst]
 • Machalski, M., Owocki, K., Dubicka, Z., Malchyk, O. & Wierny, W. 2021. Stable isotopes and predation marks shed new light on ammonoid habitat depth preferences. Scientific Reports 11, 22730 (2021). [tekst]
 • Machalski, M., Świerczewska-Gładysz, E & Olszewska-Nejbert, D. 2022. The end of an era: A record of events across the Cretaceous-Paleogene boundary in Poland. In: Walaszczyk, I. and Todes, J. (Eds) 2022. Cretaceous of Poland and of adjacent areas. Field trip Guides, pp. 37-86. Faculty of Geology, University of Warsaw; Warsaw. [tekst]
 • Machalski, M., Olszewska-Nejbert, D. & Wilmsen, M. 2023. Stratigraphy of the Albian–Cenomanian (Cretaceous) phosphorite interval in central Poland: a reappraisal. Acta Geologica Polonica, 73 (1), 1–31. Warszawa. [tekst]
 • Sulej, T., Machalski, M., and Tałanda, M. 2024. New finds of Olenekian, Early Triassic, trematosaurid amphibians and prolocophonid reptiles from Poland. Acta Palaeontologica Polonica 69 (1): 49–56.
 • Machalski, M. and Bitner M.A.2024. The brachiopod assemblage from the Maastrichtian white chalk at Chełm, eastern Poland: stratigraphical and palaeoecological implications. Netherlands Journal of Geosciences 103, e3: 1-8. [tekst]
 • Machalski, M. 2024. Scaphitid ammonites from the lower Maastrichtian of Nahoryany (western Ukraine) and discussion on the origin of Hoploscaphites constrictus. Netherlands Journal of Geosciences 103, e6: 1-11. [tekst]


Streszczenia konferencyjne

 • Machalski, M. and Peryt, D. 1989. Najwyższa kreda i granica kreda-trzeciorzęd w przełomie Wisły środkowej: Przewodnik do wycieczek. XIII Konferencja Paleontologów na temat Epikontynentalna kreda górna Polski. Kazimierz n. Wisłą 5-7 X 1989. Streszczenia komunikatów i przewodnik do wycieczek. 7-16.
 • Machalski, M. 1995. The ammonite Hoploscaphites constrictus (J. Sowerby, 1817) in the Upper Maastrichtian of Central Poland. In:  Dhondt, A, V. (coord.) Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries Brussels 8-16 September 1995, Abstract Volume, p. 75. Subcommission on Cretaceous Stratigraphy, Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique (I.R.Sc.N.B.).
 • Machalski, M. 1996. Muszlowce aktinostreonowe w kimerydzie obrzeżenia Gór Świętokrszyskich i ich znaczenie środowiskowe. In: Karnkowski, P.H. (red.). V Krajowe Spotkanie Sedymentologów. Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia, Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazowsze, 17-21 czerwca 1996, Materiały konferencyjne, Przewodnik Sesji terenowych, Streszczenia referatów i Posterów.  31 – R. Instytut Geologii Podstawowej UW, Sekcja Sedymentologiczna PTG, Warszawa 1996.
 • Machalski, M. and Jagt, J.W.M. 1999. The last ammonites: biases and limitations and how to overcome (some of) these. In: Schulp. A., Jagt, J.W.M., de Graaf, D.Th (eds). The 150th Annniversary of the Maastrichtian Stage: A Celebratory Conference. Natuurhistorisch Museum Maastricht 17-21 November 1999. Abstract book, pp. 15-16.
 • Machalski, M. 1999. The last Maastrichtian ammonites in Poland. In: Histon, K. (ed) International Symposium Cephalopods – Present and Past, Vienna, 6-9th September 1999. Abstracts Volume. Berichte der Geologischen Bundesanstalt Nr. 46, p. 78. Institute of Palaeontology, University of Vienna, Geological Survey of Austria, Museum of Natural History Vienna. 
 • Machalski, M. 2000. The last 600 000 years of Cretaceous in Central Poland. 6th International Cretaceous Symposium, August 27 to September 4, 2000, Vienna, Austria, Abstracts, 82
 • Haakansson, E., Machalski, M., Heinberg, C., and Jagt, J.W.M. 2008. The ammonite fauna of the type Danian (Denmark) and adjacent areas. International Geological Congress Oslo 2008, August 6–14th, HPF-10 Dawn of the Danian.
 • Machalski M., Biernat, W., Gajek, G., Harasimiuk, M., Kapuścińska, A., Komorowski, A. Nejbert, K., and Olszewska-Nejbert, D. 2010. Skarby z kopalni widmo - wstępne wyniki i perspektywy badań kredowego cmentarzyska morskich gadów w Annopolu nad Wisłą. Materiały Konferencyjne IV Sesji popularnonaukowej „Śląskie dinozaury nie tylko z Krasiejowa”, 7 września 2010, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa 
 • Machalski, M. 2010. Ostatnie amonity w czasie i przestrzeni. In: Zatoń, M., Krawczyński, W., Salamon, M. and Bodzioch, A. (ed.), XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, Żarki – Letnisko 13-16 września, Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni, Materiały konferencyjne, pp. 41-43.
 • Jagt, J.W.M., Gollaerts, S., Machalski, M., and Jagt-Yazykova, E.A. 2012. The complicated story of the species Pachydiscus (Pachydiscus) neubergicus (von Hauer, 1858) and state of the problem in present. In: T.B. Leonova, Barskov, I.S. and V.V. Mitta (eds). Contributions to current cephalopod research: morphology, systematics, evolution, ecology and biostratigraphy, (Moscow, 9–11 April, 2012), pp 66-68. Russian Academy of Sciences, Borissiak Paleontological Institute. Moscou.
 • Machalski, M. 2012. A new ammonite zonation for the Maastrichtian Stage in Poland. In: J.W.M. Jagt & E.A. Jagt-Yazykova (eds). The Maastrichtian stage; the current concept, Natuurhistorisch Museum Maastricht/Centre Ceramique 6-8 September 2012, Workshop programme, abstracts and field guide, pp 40-44. Natuurhistorisch Museum Maastricht. The Netherlands.
 • Landman, N.H.,  Goolaerts,S., Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E.A., and Machalski, M. 2013. Ammonites on the brink of extinction: diversity, abundance, and geographic range of the Order Ammonoidea at the Cretaceous-Paleogene (K/Pg) boundary. Geological Society of America, Abstracts with programs, 2013, Vol. 45, No. 7.
 • Landman, N.H., Goolaerts, S., Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E.A., Machalski, M., and Yacobucci, M.  2014. Ammonites on the brink of extinction. In: Klug, Ch. and Fuchs, D. (eds). Symposium "Cephalopods - Present and Past 9 & International Coleoid Symposium", Zürich 2014, Abstracts and Programme, p. 61. Paläontologisches Institut und Museum, Universität Zürich. (abstract)
 • Goolaerts, S., Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E.A., Landman, N.H., Machalski, M., and Yacobucci, M.  2014. What about nautilids at the Cretaceous/Paleogene boundary? In: Klug, Ch. and Fuchs, D. (eds). Symposium "Cephalopods - Present and Past 9 & International Coleoid Symposium", Zürich 2014, Abstracts and Programme, p. 61. Paläontologisches Institut und Museum, Universität Zürich.
 • Machalski, M., Olszewska-Nejbert and Dubicka, Z. 2015. Marine vertebrates, environment and stratigraphy of the Albian phosphorite horizon at Annopol, Poland. In: Jagt, J.W.M., Hebda, G, Mitrus, S., Jagt-Yazykova, E.A., Bodzioch, A., Konietzko-Meier, Kardynał, K., Gruntmejer, K. (eds). 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologits, Opole. Poland, 8-12 July 2015. Abstract Volume,  p. 51. Opole University.
 • Machalski, M. 2014. The mid-Cretaceous Fossil-Lagerstätte at Annopol, central Poland. Geinitz 2014 – 3rd International Hanns Bruno Geinitz Symposium 16.–18.10.2014 in Dresden. Geologica Saxonica 60, 2, pp 324-325.
 • Newbrey, M.G., Machalski, M., Siversson, M., and Martín-Abad, H. 2015. Vertebral centra of Upper Albian sharks and rays (Chondrichthyes: Euselachii) from Annopol, Poland. 5th Manitoba Palaeontology Symposium. Morden, Manitoba, Canada, September 26-27, 2015, Abstracts.
 • Machalski, M. 2016. The light and dark side of fossil preservation in Konzentrat-Lagerstätten (based on Cretaceous and lowermost Paleogene examples). In: Niebuhr, B., Wilmsen, M., Kunzmann, L. and Stefan, C. (Eds). 87th Annual Conference of the Paläontologische Gesselschaft e.V., Dreseden, September 11-15, 2016. Abstracts, p. 100. Saxoprint GmbH Dresden.
 • Malchyk, O., Machalski, M., Duda, M. 2016. Epicymatoceras vaelsense (Binkhorst van den Binkhorst, 1861) - an atypical nautilid from the upper Campanian and lower Maastrichtian of Poland. 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference Kraków, 20-21 October, 2016, p.  67.
 • Malchyk, O., Łukowiak, M., Machalski, M. 2017. Sponge borings on the Late Cretaceous nautilids from Poland and Western Ukraine: taphonomic implications. 8th International Meeting on Taphonomy and Fossilization, 14-17 September 2017 at the University of Vienna, Austria. Programme and abstracts, p.75.
 • Machalski, M. and Malchyk, O. 2018. Durophagous predation on late Maastrichtian (Cretaceous) scaphitid ammonites from Poland. In: Ah. El Hassani, R.T. Becker, S. Hartenfels and F. Lüddecke (Eds.), 10th International Symposium 'Cephalopods – Present and Past' Fes, 26th March – 3rd April 2018, Program and Abstracts. Münstersche Forschungen zur
  Geologie und Paläontologie, 110, 77-78. Münster.
 • Stróżyk, K.,  Grabarczyk, A. and Machalski, M. 2018. Reasons behind plans to conserve the Cretaceous-Paleogene boundary site at Lechówka, southeast Poland. In: Głowniak, E., Wasiłowska, A., Leonowicz, P. (eds): 9th ProGEO Symposium, Geoheritage and Geoconservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2013 Agenda, Chęciny, Poland, 25-28th June, 2018,   Programme and Abstract Book, 169-170. (poster)
 • Machalski, M. and Liwiński, W. 2018. Geotourism as a vehicle for geoconservation: the case of an abandoned phosphorite mine at Annopol, Poland. In: Głowniak, E., Wasiłowska, A., Leonowicz, P. (eds). 9th ProGEO Symposium, Geoheritage and Geoconservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2013 Agenda, Chęciny, Poland, 25-28th June, 2018, Programme and Abstract Book, 50-51.(wykład)
 • Machalski, M. 2019. Scaphitid ammonites in the Maastrichtian of Europe: evolution and stratigraphical implications. In: Т. Н. Богданова et al. (eds.) Морфологическая эволюция и стратиграфические проблемы. Материалы LXV сессии Палеонтологического общества при РАН (1–5 апреля 2019 г., Санкт-Петербург), 99-101, Картфабрика ВСЕГЕИ.
 • Seltser, V.B. & Machalski, M. 2019. Сукцессия скафитидных аммонитов в маастрихтских отложениях Саратовского Поволжья. In: Т. Н. Богданова et al. (eds.) Морфологическая эволюция и стратиграфические проблемы. Материалы LXV сессии Палеонтологического общества при РАН (1–5 апреля 2019 г., Санкт-Петербург), 138-140, Картфабрика ВСЕГЕИ.
 • Machalski, M. 2019. Ewolucja i znaczenie stratygraficzne skafitów (amonity) w mastrychcie Europy. – W:  J. Muszer, A. Chrząstek, R. Niedźwiedzki (red.): XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, "Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach", Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września, 2019, Materiały
  konferencyjne, 48–50.
 • Machalski, M. and Malchyk, O. 2019. Ślady aktywności drapieżników na muszlach późnomastrychckich skafitów (amonity) z Polski. – W: J. Muszer, A. Chrząstek, R. Niedźwiedzki (red): XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, "Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach", Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września, 2019, Materiały konferencyjne, 51–52.
 • Machalski, M. 2022. Growth pattern and mode of life of the Maastrichtian scaphitid Hoploscaphites constrictus: potential lessons for ammonoid palaeobiology. In: Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E., Walaszczyk, I. and Żylińska, A. (eds): 11th International Cretaceous Symposium, Warsaw, Poland, 2022, August 22-26. Abstract Volume, p. 252-253. Faculty of Geology, University of Warsaw. [tekst]
 • Machalski, M. 2022. Burrow-generated pseudobreccia – an important phenomenon for interpretation of some Cretaceous-Paleogene (K-Pg) successions. In: Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E., Walaszczyk, I. and Żylińska, A. (eds): 11th International Cretaceous Symposium, Warsaw, Poland, 2022, August 22-26. Abstract Volume, p. 254-255. Faculty of Geology, University of Warsaw. [tekst]
 • Machalski, M., Olszewska-Nejbert, D. & Wilmsen, M. 2022. The Albian–Cenomanian (mid-Cretaceous) phosphorite interval in central Poland: a stratigraphical and geochemical reappraisal. In: Jagt, J.W.M., Jagt-Yazykova, E., Walaszczyk, I. and Żylińska, A. (eds): 11th International Cretaceous Symposium, Warsaw, Poland, 2022, August 22-26. Abstract Volume, p. 255-256. Faculty of Geology, University of Warsaw. [tekst]
 • Janiszewska K., Mazur M., Machalski M., Stolarski J., 2022. Exceptional preservation of aragonite in the Upper Cretaceous porous limestones.(eds):The 80th Anniversary of Efremov’s Taphonomy, Spain, Madrid, 5-11th June 2022. Abstract Volume, p.79-80.


Komentarze naukowe
 • Machalski, M. 1991. An oyster buildup surrounded by black mud. Acta Palaeontologica Polonica 36: 346.
 • Machalski, M. 1996. Jurassic isopod in restricted environment. Acta Palaeontologica Polonica 41: 276.
 • Machalski, M. 1998. The first Polish find of a Lower Paleocene crocodile Thoracosaurus Leidy, 1852: geological and paleontological description - Discussion. Kwartalnik Geologiczny 42: 481-482.
 • Sabath, K., Machalski, M. and Lefeld, J. 1999. Dinosaur nesting ground from the Early Jurassic fluvial deposits, Holy Cross Mountains (Poland) - Discussion. Kwartalnik Geologiczny 43: 375-378.
 • Machalski, M. 1999. Mosasaur bites or punctured limpet home scars? Acta Palaeontologica Polonica 44: 437-348.
 • Machalski, M. 2000. Borrowed plumes. Discussion. Acta Palaeontologica Polonica 45: 433-434.
 • Machalski, M. 2002. Maastrichtian chalk of Rugen: Not all fossils tell the same story. Acta Palaeontologica Polonica 47: 468.
 • Machalski, M. 2008. Krytyczne uwagi do artykułu o przełomie Wisły. Przegląd Geologiczny 56, 11, s. 981.
 • Machalski, M. 2019. Ewolucja i znaczenie stratygraficzne skafitów (amonity) w mastrychcie Europy. – W:  J. Muszer, A. Chrząstek, R. Niedźwiedzki (red.): XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, "Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach", Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września, 2019, Materiały
  konferencyjne, 48–50.
 • Machalski, M. and Malchyk, O. 2019. Ślady aktywności drapieżników na muszlach późnomastrychckich skafitów (amonity) z Polski. – W: J. Muszer, A. Chrząstek, R. Niedźwiedzki (red): XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej PTG, "Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach", Wrocław, Długopole Górne, 11–14 września, 2019, Materiały konferencyjne, 51–52.
Wybrane artykuły popularnonaukowe
 • Machalski, M. i Sabath, K. 1995. Translation Masters? Wiedza i Życie 10: 48.
 • Machalski, M. 1996. Inne spojrzenie. Nowe Książki 9: 66.
 • Machalski, M. 1996. Trzy Epizody. Nowe Książki 4: 14.
 • Machalski, M. 1996. W. K. Weidert (red.) Klassische Fundstellen der Palaontologie. Przegląd Geologiczny 44: 150.
 • Machalski, M. 1997. Szorstkie kryształy, szorstki język. Wiedza i Życie 7: 64-65.
 • Machalski, M.1998. Świat zaklęty w kamieniu. Wydanie Świąteczne serii "Skarby Ziemi. Wydawnictwo De Agostini Polska: 1-17. Warszawa.
 • Graaf, Th. D., Jagt, J.W.M., Schulp, A.S. i Machalski, M. 1999. Wielkie jaszczury, amonity i planetoidy - Sto pięćdziesiąta rocznica ustanowienia piętra mastrychckiego. Przegląd Geologiczny 47: 608-609.
 • Schulp. A.S., Graaf, D.Th., Jagt, J.W.M., Jianu, C.M., Machalski, M., Boekschoten, B. and Weishampel, D.B. 1999. Dinosaurs, ammonites and asteroids. Life and Death in the Maastrichtian. 1-47. Maastricht. Przewodnik do międzynarodowej wystawy paleontologicznej  otwartej w Maastricht 10 lipca 1999 r.
 • Machalski, M. 2000. Dinozaury i Krater Śmierci. Latarnik (www.latarnik.pl).
 • Machalski, M. 2000. Władcy pradawnych mórz. Focus 1: 62-65.
 • Machalski, M. 2000. Zaginiony świat wielkich gadów mezozoiku. Focus 5: 40-48 (także poster).
 • Machalski, M. 2001. Ekspansja czy tektonika płyt? Wiedza i Życie: 54.
 • Machalski, M. 2001. O puchnącej Ziemi raz jeszcze. Wiedza i Życie 4: 57.
 • Machalski, M. 2002. Ewolucja życia. Focus 6: 51-58.
 • Machalski, M. 2002. Zombi czy ostatni Mohikanin? Wiedza i Życie 7: 2002: 26-27.
 • Machalski, M. i Ryszkiewicz, M. 2002. Ziemia jest dzieckiem czasu, część I. Wiedza i Życie 9: 34-37.
 • Machalski, M. i Ryszkiewicz, M. 2002. Ziemia jest dzieckiem czasu, część II. Wiedza i Życie 10: 44-48.
 • Machalski, M. 2003. Dramatyczne dzieje archeopteryksa. Wiedza i Życie 7: 50-55.
 • Machalski, M. 2003. Układanka z lądów. Focus 8: 72-74.
 • Machalski, M. 2003. Dzień zagłady. Focus 11: 41-44.
 • Machalski, M. 2003. Bitwa przy starej jabłoni. Focus 11: 1-8 (wkładka Focus Extra) [tekst historyczny o bitwie pod Hastings] .
 • Machalski, M. 2004. Spór o krater śmierci. Wiedza i Życie 6: 66-71.
 • Machalski, M. 2004. Porządki w tabeli. Świat Nauki 12: 11-13.
 • Machalski, M. 2004. Błędy z automatu. Wiedza i Życie 9: 27.
 • Machalski, M. 2005. Łamigłówki z głowonogami. Świat Nauki 11: 8-9.
 • Machalski, M. 2005. Samotny Homo sapiens. Focus 11: 58-64
 • Machalski, M. 2006. Znaki życia w Kosmosie. Focus 5: 52-59.
 • Machalski, M. 2006. Wykolejeńcy, degeneraci czy awangarda? Wiedza i Życie10: 60-63.
 • Machalski, M. 2006. Karłowate olbrzymy z Gór Harcu. Wiedza i Życie 12: 45-47.
 • Machalski, M. 2007. Wyścig dinozaurów. Focus 3: 68-71.
 • Machalski, M. 2007. Brazos, Reaktywacja! Wiedza i Życie 3: 52-54.
 • Machalski, M. 2007. Halo, czy jest tam życie? Wiedza i Życie 5: 22-27.
 • Machalski, M. 2007. Nagła eksplozja szkieletów. Focus, numer specjalny 8/2007: 38-43.
 • Machalski, M. 2007. Pierzaści teroryści. Focus 11: 16-20.
 • Machalski, M. i Stradowski, J. 2008. Skamieniałe zagadki natury. Focus 3: 70-74.
 • Machalski, M. 2008. Fossil Art. Skamieniałe dzieła natury. Katalog do wystawy Adolfa Seilachera. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN: 1-22.
 • Machalski, M. 2008. Kamienny album. Wystawa ‘Fossil Art’ w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. Academia 14: 46-47.
 • Machalski, M. 2008. Wyżerka na kambryjskiej plaży. Wiedza i Życie 7: 28-30.
 • Machalski, M. 2008. Latające żyrafy epoki dinozaurów. Focus 8: 62-64.
 • Machalski, M. 2009. Zagadka spinozaura. Focus 4: 78-81.
 • Machalski, M. 2009. Od bakterii do Lucy. Rok Darwina w Muzeum Ewolucji. Academia 18: 48-49.
 • Machalski, M. 2009. Kto mi dał nogi? Wiedza i Życie 11: 22- 26.
 • Machalski, M. 2009. Sekrety rybojaszczurów. Focus Extra 13/2009: 52-57.
 • Machalski, M. 2009. Co nam zostało z tamtych lat. Świat Nauki 9: 84.
 • Machalski, M. 2010. Polski ślad impaktu, który zabił dinozaury. Wiedza i Życie 11: 16-17.
 • Machalski, M., Racki, G., Koeberl, Ch., Harasimiuk, M. 2010. Polski ślad katastrofy, która zabiła dinozaury. Academia 3 (23): 32-34.
 • Machalski, M. 2010. Liczą się fakty. Świat Nauki 3: 85.
 • Machalski, M. 2011. Ostatni posiłek pradawnego głowonoga. Wiedza i Życie 2: 10-11.
 • Machalski, M. and Gryz, P. 2011. Polski prawróbel. Wiedza i Życie 9: 32-34.
 • Machalski, M. 2011. Drugie życie annopolskiej kopalni. Rocznik Muzeum Ewolucji 3: 20-31.
 • Machalski, M. 2012. Latający smok z Cambridgeshire. Wiedza i Życie 1: 46-47.
 • Machalski, M. i Ryszkiewicz, M. 2012. Ziemia jest dzieckiem czasu. Wiedza i Życie, numer specjalny 2/2012: 40-49.
 • Machalski, M. i Harasimiuk, M. 2012. Ślad kosmicznej katastrofy w Lechówce. Rocznik Muzeum Ewolucji 4: 2-9.
 • Machalski, M. 2014. O użyteczności paleontologii. To nie jest sztuka dla sztuki. Academia 2 (38), 46-47.
 • Madzia, D. and Machalski, M. 2014. Powrót strasznorękiego. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN 6: 25-32.
 • Madzia, D. i Machalski, M. 2015. Renesans nieptasich teropodów. Świat Nauki, 1: 10-11.
 • Machalski, M. 2015. Klęska amonitów i sukces łodzików. Świat Nauki 3: 16-17.
 • Machalski, M. 2016. Morskie żółwie z Annopola. Świat Nauki 6:16-17.
 • Machalski, M. 2018. Wulkaniści kontra impaktowcy: decydujące starcie. Świat Nauki, 11, 14-15.
 • Machalski, M. & Mikołuszko, W. 2022. Zwierzę nieźle zakręcone. Polityka nr 17 (3360),20.04-26.04.2022.

Geoturystyka
 • Harasimiuk, M., Domonik, A., Machalski, M., Pinińska, J., Warowna, J. oraz Szymkowiak, A. 2011. Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku. Przegląd Geologiczny 59, 405-416. [tekst]
 • Opracowanie archiwalne (2012): Przedsięwzięcie z dziedziny potrzeb geologii realizowane na zamówienie Ministerstwa Środowiska, a finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pt. Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia "Geoparku Małopolski Przełom Wisły" (od Zawichostu do Puław). Harasimiuk, M. and Machalski, M. 2.2. Jura i kreda, str. 24-27. Machalski, M. 2.3. Paleocen, str. 28-29. Machalski, M. 2.5. Walory paleontologiczne oraz geologiczne utworów kredy i danu w Małopolskim Przełomie Wisły, str. 30-44.
 • Warowna, J., Machalski, M., Jezierski, W., Zgłobicki, W. and Gajek, G. 2013. Projektowany Geopark Małopolski Przełom Wisły. 1-14. Lublin.
Książki popularnonaukowe
 • Machalski, M. and Stolarski, J. 1998. "Paleofakty", 1-144. Wydawnictwo RTW. Warszawa.
 • Machalski, M. and Stolarski, J. 2000. „Paleofakty”, 1-143. wydanie II (poprawione). Wydawnictwo RTW. Warszawa.
Wystawy popularnonaukowe
 • Schulp. A.S., Graaf, D.Th., Jagt, J.W.M., Jianu, C.M., Machalski, M., Boekschoten, B., Weishampel, D.B. 1999. Dinosaurs, ammonites and asteroids. Life and Death in the Maastrichtian. Wystawa okresowa Maastricht, New Jersey, Oman, Polska (w 2001 roku jako "Dinozaury, amonity i planetoidy. Życie i śmierć w mastrychcie" w Muzeum Przyrodniczym Oddziale Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym).
 • Machalski, M. i Hołda-Michalska, A. 2008. Karol Sabath – w pierwszą rocznicę śmierci. Wystawa okresowa w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.
 • Machalski, M. i zespół. 2009. Kręgowce kopalne w zbiorach profesora Jerzego Liszkowskiego. Wystawa okresowa w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.
 • Machalski, M. oraz Kapuścińska, A. 2010. Skarby z kopalni widmo. Wystawa okresowa w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Pan (obecnie eksponowana w siedzibie Rady Miejskiej w Annopolu).
 • Machalski, M., Kapuścińska, A. Szrek, P. i inni. 2009 do dzisiaj. Kto mi dał nogi? Podbój lądów przez kręgowce. Wystawa stała Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN

Tłumaczenia książek 

 • Machalski, M. oraz Sabath, K. 1999. Richard Fortey. Życie: Nieautoryzowana biografia. Historia naturalna pierwszych czterech miliardów lat życia na Ziemi. 1-448 . Wydawnictwo Albatros, Warszawa. Tyt. oryg. Life: An unauthorized biography. A Natural History of the First  4, 000,000,000 years of Life in Earth. (M. Machalski pp: 1-181)

Kontakt


Marcin Machalski
Instytut Paleobiologii PAN
ul.Twarda 51/55

00-818 Warszawa, POLSKA
e–mail: mach@twarda.pan.pl
tel. (+4822) 697 88 83, pokój 148