Zakład Paleobiologii Środowiskowej


dr hab. Adam T. HALAMSKI

Kredowe flory liściowe, ramienionogi (sylur–jura, głównie środkowy dewon), mikrotaksonomia roślin współczesnych (jaskry apomiktyczne)

członek Rady Redakcyjnej Acta Palaeobotanica

Web of Science Researcher ID: Q-7354-2017
ORCID ID: 0000-0003-4179-9253
Google Scholar: Adam T. Halamski
ZooBank: 7F316B66-2710-4D6E-897F-30ACEB1508D5
IPNI: 20040642-1


CV

   

Publikacje

   

Wykłady

   

Kontakt


CURRICULUM VITAEDane osobowe

Adam T. Halamski
ur. w Warszawie w 1975 r.


Tytuły i członkostwa
 • 2016 doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geologii, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2004 doktor nauk o Ziemi (Instytut Paleobiologii PAN) / docteur ès sciences de la Terre (Université Lyon 1) [promotorzy: Andrzej Baliński, Patrick R. Racheboeuf] [Streszczenie]
 • 2001 członek Towarzystwa Linneuszowskiego w Lyonie (Société linnéenne de Lyon) (Société linnéenne de Lyon)
 • 1999 magister paleontologii (summa cum laude), Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego [promotorzy: Gertruda Biernat, Wacław Bałuk]
 • 1996 licencjat z biologii i nauk o Ziemi (Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI)

Granty badawcze

 • 2017–2022 Ewolucja i paleobiogeografia dewońskich faun ramienionogowych na szelfie
  południowopolskim przed i po globalnym zdarzeniu Taghanic – Narodowe Centrum Nauki, 2016/23/B/ST10/02744 (główny wykonawca: prof. dr hab. Andrzej Baliński, Instytut Paleobiologii PAN; współwykonawcy: dr hab. Adam T. Halamski, prof. dr hab. Grzegorz Racki, Uniwersytet Śląski).
 • 2017–2020 Późnokredowa ekspansja roślin kwiatowych na tle transgresji morza
  środkowoeuropejskiego – Narodowe Centrum Nauki, 2016/21/B/NZ8/02443 (główny wykonawca: Dr hab. Adam T. Halamski; współwykonawcy: Dr Jiří Kvaček, Muzeum Narodowe, Praga, Czechy; Dr Zuzana Heřmanová, Muzeum Narodowe, Praga, Czechy; PD Dr Barbara Mohr, Muzeum Przyrodnicze, Berlin, Niemcy; Dr Ewa Durska, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Polska; Dr Marcela Svobodová, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Czechy).
 • 2017    Understanding the diversity of Late Cretaceous fossil plants and palaeocommunities – the Brezno Formation megaflora [Makroflora formacji brzezeńskiej jako klucz do zrozumienia późnokredowych roślin i paleozbiorowisk roślinnych] (SYNTHESYS, CZ-TAF-6600, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2017    Multi-disciplinary analysis of a Santonian (Late Cretaceous) fossil flora from northern Skåne, Sweden [Interdyscyplinarna analiza santońskiej (późna kreda) flory z północnej Skanii (Szwecja)] (SYNTHESYS, SE-TAF-6604, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2015    The Late Cretaceous megaflora from Scania in comparison with coeval floras from central Europe [Późnokredowa makroflora Skanii a równowiekowe flory Europy Środkowej] (SYNTHESYS, SE-TAF, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2014    The Ceska Lipa megaflora in light of contemporary floras of central Europe [Makroflora z Czeskiej Lipy w świetle równowiekowych flor Europy Środkowej] (SYNTHESYS, CZ-TAF-3553, siódmy program ramowy Unii Europejskiej 7PR/2007–2013 w ramach umowy o grant nr 226506).
 • 2012–2014 Koniacki etap w rozwoju flor późnokredowych Europy środkowej – Narodowe Centrum Nauki, 2011/03/B/NZ8/02206 (kierownik: dr Adam T. Halamski; główny wykonawca: dr Jiří Kvaček, Muzeum Narodowe, Praga, Czechy)
 • 2010–2012 Struktura biotyczna i funkcjonalna ekosystemów podmorskich źródeł hydrotermalnych w dewonie Maroka – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N307 016237 (kierownik: dr hab. Błażej Berkowski)
 • 2009–2011 Dynamika, paleoekologia i skład systematyczny flor liściowych najwyższej kredy Polski południowej i południowo-wschodniej – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N303 151637 (kierownik: dr Adam T. Halamski)

Nauczanie
 • 2012 –   Biologia ewolucyjna – wykład dla III roku biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [info]
 • 2012 Paleobotanika – ćwiczenia dla IV roku paleontologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego  [info]
 • 2011 Ewolucja roślin i roślinności Ziemi – wykład dla II roku studium doktoranckiego GEOBIOS  [info]
 • 2006 – 2011 Ewolucja roślin – część wykładu z biologii ewolucyjnej dla III roku biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
 • 2001 – 2005 współopiekun Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych UW
 • 1999 kurs terenowy I roku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (geologia ogólna, elementy paleontologii i geologii regionalnej Gór Świętokrzyskich)


Zainteresowania

 • Kredowe flory liściowe z Europy środkowej i północnej (w tym grant 2016/21/B/NZ8/02443, patrz wyżej)
 • Ramienionogi środkowego i najwcześniejszego późnego dewonu z Europy i Afryki (w tym grant 2016/23/B/ST10/02744, patrz wyżej)
 • Ramienionogi jurajskie z Europy i Afryki
 • Mikrogatunki apomiktyczne z kompleksu Ranunculus auricomus
 • Nomenklatura biologiczna


PublikacjeMonografie

Halamski, A. T. & Kvaček, J. 2015. The Late Cretaceous (Coniacian) leaf and cone flora from the Sudetes. [Późnokredowa (koniacka) flora liściowa i szyszkowa z Sudetów.] Palaeontographica, Abteilung B, 292 (4–6): 95–171. [streszczenie]

Halamski, A. T., 2009. Middle Devonian Brachiopods from the northern Part of the Holy Cross Mountains, Poland in relation to selected coeval faunas. Part I: Introduction, Lingulida, Craniida, Strophomenida, Productida, Protorthida, Orthida. [Środkowodewońskie ramienionogi północnej części Gór Świętokrzyskich i ich stosunek do niektórych faunrównowiekowych. Część I: wprowadzenie, lingulidy, kraniidy, strofomenidy, produktidy, protortidy, ortidy] Palaeontographica, Abteilung A, 287 (1/3): 41–98, pls 1–16. [streszczenie]


Artykuły naukowe


Brychcy, A., Zatoń, M., Nawrot, R., Halamski, A.T. & Rakociński, M. 2023. Middle Devonian brachiopod-hosted sclerobiont assemblage from the southern shelf of Laurussia, Holy Cross Mountains, Poland [Środkowodewońskie zespoły epibiontów na ramienionogach z południowych wybrzeży Laurosji (Góry Świętokrzyskie, Polska)]. Lethaia, 56 (4): 1–24. [Tekst]

Halamski, A.T. 2023. De la récolte des fossiles à la reconstruction des écosystèmes fossiles – Les prairies à brachiopodes du Dévonien des monts Sainte-Croix [Od zbioru skamieniałości do rekonstrukcji ekosystemów kopalnych – łąki ramienionogowe dewonu Gór Świętokrzyskich]. Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 92 (9–10): 271–280. [Streszczenie]


Middle Devonian biota and environments of the Łysogóry Region (Poland)
[Środkowodewońska biota i środowiska regionu łysogórskiego]

[Część 1] pod red. A. T. Halamskiego
[Część 2]

Halamski, A.T. 2022. Middle Devonian biota and environments of the Łysogóry Region (Poland): Introduction [Środkowodewońska biota i środowiska regionu łysogórskiego: Wprowadzenie]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92 (4): 317–321. [Tekst]

Halamski, A.T., Baliński, A., Racki, G., Amler, M.R.W., Basse, M., Denayer, J., Dubicka, Z., Filipiak, P., Kondas, M., Krawczyński, W., Mieszkowski, R., Narkiewicz, K., Olempska, E., Wrzołek, T., Wyse Jackson, P.N., Zapalski, M.K., Zatoń, M. & Kozłowski, W., 2022. The pre-Taghanic (Givetian, Middle Devonian) ecosystems of Miłoszów (Holy Cross Mts, Poland) [Ekosystemy Miłoszowa przed wydarzeniem Taghanic (żywet, środkowy dewon, Góry Świętokrzyskie)]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92 (4): 323–379. [Streszczenie] [Tekst]

Racki, G., Wójcik, K., Halamski, A.T. & Narkiewicz, M. 2022. Middle Devonian Skały Formation in the Holy Cross Mountains (Poland) – formal description and subdivision based on new field data [Formacja skalska ze środkowego dewonu Gór Świętokrzyskich – formalny opis i podział oparty na nowych danych terenowych]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92 (4): 425–444. [Streszczenie] [Tekst]

Woźniak, P., Halamski, A.T. & Racki, G. 2022. Cyclic ecological replacement of brachiopod assemblages in the top-Eifelian Dobruchna Brachiopod Shale Member (Skały Formation) of the Holy Cross Mountains (Poland) [Cykliczna sukcesja ekologiczna zespołów ramienionogowych w ogniwie łupka ramienionogowego Dobruchny (formacja skalska) z najwyższego eiflu Gór Świętokrzyskich]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92 (4): 445–463. [Streszczenie] [Tekst]

Baliński, A. & Halamski, A.T. 2023. Pre-Taghanic (Lower to lower Middle Givetian) brachiopods from Miłoszów in the Holy Cross Mountains (Poland) [Ramienionogi z Miłoszowa (Góry Świętokrzyskie) przed wydarzeniem Taghanic (dolny żywet i dolna część środkowego żywetu)]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 93 (1): 3–102.
[Streszczenie] [Tekst]


Barbacka, M., Pacyna, G. & Halamski, A.T. 2022. Polish palaeobotany: 750 million years of plant history as revealed in a century of studies. Mesozoic macroflora. [Paleobotanika polska: sto lat badań nad 750 milionami lat historii roślin. Makroflora mezozoiku.] Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 91, e9126. [Tekst]

Halamski, A.T. & Taylor, P.D. 2022. Angiosperm tree leaf as a bryozoan substrate: a case study from the Cretaceous and its taphonomic consequences [Liść drzewiastej rośliny okrytozalążkowej jako podłoże mszywioła: opis przypadku z kredy i jego konsekwencje tafonomiczne]. Lethaia, 55 (1.9): 1-7. [tekst]

Halamski, A.T., Baliński, A. & Koppka, J. 2022. Middle Devonian brachiopods from northern Maïder (eastern Anti-Atlas, Morocco) [Ramienionogi środkowodewońskie z północnego Maideru (Antyatlas wschodni, Maroko)]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92 (1): 1–86. [streszczenie] [tekst]

Zapalski, M.K., Król, J.J., Halamski, A.T., Wrzołek, T., Rakociński, M. & Baird, A.H. 2021. Coralliths of tabulate corals from the Devonian of the Holy Cross Mountains (Poland). [Swobodnie leżące, obracane przez prąd wody kolonie korali denkowych z dewonu Gór Świętokrzyskich (Polska).] Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 585: 110745. [tekst]

McLoughlin, S., Halamski, A.T., Mays, C. & Kvaček, J. 2021. Neutron tomography, fluorescence and transmitted light microscopy reveal new insect damage, fungi and plant organ associations in the Late Cretaceous floras of Sweden. [Tomografia neutronowa, fluorescencja i mikroskopia optyczna jako metody pozwalające na wykrycie nowych typów szkód poczynionych przez owady, grzybów i współwystępowania organów roślin w późnokredowych florach Szwecji.] GFF, 143 (2–3): 248–276.[tekst]

Halamski, A.T.,Kvaček, J., Svobodová, M., Durska, E. & Heřmanová, Z. 2020. Late Cretaceous mega-, meso-, and microfloras from Lower Silesia [Makro-, mezo- i mikroflory późnokredowe z Dolnego Śląska]. Acta Palaeontologica Polonica 65 (4): 811–878. [streszczenie] [tekst]

Heřmanová, Z., Kvaček, J., Dašková, J. & Halamski, A.T. 2020. Plant reproductive structures and other mesofossils from Coniacian/Santonian of Lower Silesia, Poland [Organy rozmnażania roślin i inne mezoskamieniałości z pograniczu koniaku i santonu Dolnego Śląska]. Palaeontologia Electronica, 23 (3): a61. [streszczenie i tekst] [streszczenie polskie]

Halamski, A.T., Baliński, A. & Jansen, U. 2020. Middle Devonian uncinuloids (Brachiopoda, Rhynchonellida) from North Africa and Central Europe [Środkowodewońskie ramienionogi z nadrodziny Uncinuloidea (rząd Rhynchonellida) z Północnej Afryki i Europy Środkowej]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 90 (1): 51–73. [streszczenie] [tekst]

Heřmanová, Z., Kvaček, J., Halamski, A.T., Zahajská, P. & Šilar, J. 2019. Reinterpretation of fossil reproductive structures Zlivifructus microtriasseris (Normapolles complex, Fagales) from the Czech and Polish Late Cretaceous. [Reintepretacja kopalnych organów rozmnażania Zlivifructus microtriasseris (kompleks Normapolles, Fagales) z późnej kredy Czech i Polski.]  Review of Palaeobotany and Palynology 268: 88–94. [abstract]

Halamski, A.T. and Baliński, A. 2019. Thomasaria vs. Pyramidalia conundrum in Devonian brachiopod systematics solved: An argument to formalize epitypification under the ICZN.[Thomasaria czy Pyramidalia – rozwiązanie zagadki z dziedziny systematyki ramienionogów dewońskich: argument za sformalizowaniem epitypifikacji przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej].   Acta Palaeontologica Polonica 64 (2): 399-408. [streszczenie] [tekst]

Halamski, A.T., Dunkel, F.G. & Temsch, E.M., 2019. Ranunculus kobendzae, a new species of the R. auricomus complex (Ranunculaceae) from Poland. [Ranunculus kobendzae, nowy gatunek z kompleksu jaskrów różnolistnych R. auricomus (Ranunculaceae) z Polski.] Annales Botanici Fennici, 56: 123–134. [streszczenie]

Halamski, A.T. & Baliński, A. 2018. Early Dalejan (Emsian) brachiopods from Hamar Laghdad (eastern Anti-Atlas, Morocco). [Ramienionogi wczesnego daleju (emsu) z Hamar Laghdad (Antyatlas wschodni, Maroko).] – W: Klug, C. & Korn, D. (wyd.): Palaeontology of the Devonian of Hamar Laghdad. Special volume honouring Jobst Wendt. [Paleontologia dewonu Hamar Laghdad. Księga pamiątkowa ku czci Jobsta Wendta.] – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen,  290 (1–3): 127–152. [streszczenie]

Halamski, A.T. & Baliński, A., 2018. Eressella, a new uncinuloid brachiopod genus from the Middle Devonian of Europe and Africa. [Eressella, nowy rodzaj ramienionoga z nadrodziny Uncinuloidea ze środkowego dewonu Europy i Afryki.] Annales Societatis Geologorum Poloniae, 88 (1): 21–35. [streszczenie] [tekst]

Ronikier, A. & Halamski, A.T. 2018. Is Myxomycetes (Amoebozoa) a truly ambiregnal group? A major issue in protist nomenclature. [Czy śluzowce naprawdę są grupą ambiregnalną? Ważkie zagadnienie z zakresu nomenklatury protistów.] Protist, 169 (4): 484–493. [streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., Kvaček, J. & Svobodová, M. 2018. Fossil mega- and microflora from the Březno beds s.s. (Bohemian Cretaceous Basin, Coniacian). [Kopalna makro- i mikroflora warstw brzezeńskich s.s. (Czeski Basen Kredowy, koniak).] Review of Palaeobotany and Palynology, 253: 123–138. [streszczenie]

Halamski, A. T. & Cherif, A. 2017. Oxfordian brachiopods from the Saïda and Frenda mountains (Tlemcenian Domain, north-western Algeria) [Ramienionogi oksfordzkie z Gór Saïda i Frenda (strefa tlemceńska, północno-zachodnia Algieria]. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87 (2): 141–156. [streszczenie] [tekst]

Baliński, A., Racki, G. & Halamski, A. T. 2016. Brachiopods and stratigraphy of the Upper Devonian (Frasnian) succession of the Radlin Syncline (Holy Cross Mountains, Poland). [Ramienionogi i stratygrafia górnego dewonu (franu) Synkliny Radlina (Góry Świętokrzyskie, Polska).] Acta Geologica Polonica, 66 (2): 107–156, pls 1–20.[streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T. & Kvaček, J. 2016. The Coniacian leaf flora from the north-eastern part of the Bohemian Cretaceous Basin.[Koniacka flora liściowa z północno-wschodniej części czeskiego basenu kredowego.]  Bulletin of Geosciences, 91 (2): 297–318.
[streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., Kvaček, J. & Vajda, V. 2016. Late Cretaceous (Campanian) leaf and palynoflora from southern Skåne, Sweden. [Późnokredowa (kampańska) flora liściowa i palinoflora z południowej Skanii (Szwecja).] W: Kear, B. P., Lindgren, J., Hurum, J. H., Milàn, J. & Vajda, V. (wyd.) Mesozoic Biotas of Scandinavia and its Arctic Territories. Geological Society, London, Special Publications, 434: 207–229. [streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., Bitner, M., Kaim, A., Kolar-Jurkovšek, T. & Jurkovšek, B., 2015. Unusual brachiopod fauna from the Middle Triassic algal meadows of Mt. Svilaja (Outer Dinarides, Croatia) [Nietypowa fauna ramienionogów ze środkowotriasowych łąk podmorskich Masywu Svilaja (Dynarydy zewnętrzne, Chorwacja)]. Journal of Paleontology, 89 (4): 553–575. [streszczenie] [patrz też Addendum]

Kvaček, J., Halamski, A. T., Svobodová, M. & Durska, E. 2015. Coniacian flora of the Sudetes (south-western Poland): Palaeoecological and palaeoclimatic interpretations. [Koniacka flora Sudetów (Polska południowo-zachodnia): interpretacja paleoekologiczna i paleoklimatologiczna.] Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 436: 178–187.  [streszczenie]

Piwowarczyk, R., Halamski, A. T. & Durska, E., 2014. Seed and pollen morphology in the Orobanche alsatica complex (Orobanchaceae) from central Europe and its taxonomic significance. [Morfologia nasion i pyłku agregatu Orobanche alsatica z Europy środkowej i jej znaczenie systematyczne.] Australian Systematic Botany, 27 (2): 145–157. [streszczenie]

Halamski, A. T. & Baliński, A., 2013. Middle Devonian brachiopods from the southern Maïder (eastern Anti- Atlas, Morocco). [Ramienionogi środkowodewońskie z południowego Maideru (Antyatlas wschodni, Maroko)] Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83: 243–307. [tekst]

Halamski, A. T. and Kvaček, J., 2013. The type of Debeya (Dewalquea) haldemiana rediscovered.[Odnalezienie okazu typowego Debeya (Dewalquea) haldemiana.] Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 69 (1–2): 83–86. [tekst]

Greguš, J., Kvaček, J. and Halamski, A. T., 2013. Revision of Protopteris and Oncopteris tree fern stem casts from the Late Cretaceous of Central Europe. [Rewizja zachowanych w postaci ośródek pni paproci nasiennych Protopteris i Oncopteris z późnej kredy Europy środkowej.] Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 69 (1–2): 69–82. [tekst]

Halamski, A. T., 2013. Frasnian Atrypida (Brachiopoda) from Silesia (Poland) and the age of the eo-Variscan collision in the Sudetes. [Ramienionogi frańskie z rzędu Atrypida ze Śląska i wiek kolizji eowaryscyjskiej w Sudetach.] Geodiversitas 35 (2): 289–308. [streszczenie][tekst]

Halamski, A. T., 2013. Latest Cretaceous leaf floras from south-eastern Poland and western Ukraine. [Flory liściowe najwyższej kredy południowej Polski i zachodniej Ukrainy.] Acta Palaeontologica Polonica 58 (2): 407–443. [tekst]

Halamski, A. T., 2013. Dead language still alive for botanists. [Dla botaników martwy język wciąż żyje.] Nature 493 (7434): 609.  [tekst]

Halamski, A. T., 2012. Diversity of the Schizophoria lineage (Brachiopoda: Orthida) in the Lower and Middle Devonian of Poland and adjacent areas. [Różnorodność w obrębie linii ewolucyjnej Schizophoria (ramienionogi, ortidy) w dolnym i środkowym dewonie Polski i ziem ościennych] Paläontologische Zeitschrift  86 (4): 347–365. [http://dx.doi.org/10.1007/s12542-012-0136-2]  [streszczenie] [tekst]

Halamski, A. T., 2011. Orobanche hederae Vaucher ex Duby (Orobanchaceae) – phenotypic plasticity and seed micromorphology. [Zaraza bluszczowa – plastyczność fenotypowa i mikromorfologia nasion] Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 80: 170–178. [tekst] [Inny tekst]

Halamski, A. T. & Baliński, A., 2009. Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. [Ramienionogi najwyższego famenu z Kowali w Górach Świętokrzyskich] Acta Palaeontologica Polonica, 54 (2): 289–306.[streszczenie][tekst]

Halamski, A. T. & Baliński, A., 2009. Latest Famennian brachiopods from Kowala, Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (2): 289-306.[streszczenie][tekst]

Halamski, A. T. & Piwowarczyk R., 2008. Graines d’Orobanches comme critère taxonomique - information sur les travaux en cours. (Orobanches - seeds and taxonomy.) [Nasiona zaraz jako kryterium taksonomiczne – sprawozdanie z bieżących badań] Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 77 (3-4): 37–40. [tekst] [Inny tekst]

Halamski, A. T., 2008. Palaeobiogeographical Signature of the Middle Devonian Łysogóry Region Brachiopod Fauna. [Cechy paleobiogeograficzne środkowodewońskiej fauny ramienionogowej regionu łysogórskiego] Fossils and Strata, 54: 87–98. [tekst]

Halamski, A. T., Zapalski, M. K., Brice, D., & Mistiaen, B., 2007. Brachial apparatus of brachiopods - G. Dubar’s (1896–1977) collection. [Aparaty brachialne ramienionogów—kolekcja G. Dubara (1896–1977)] Przegląd Geologiczny, 55 (12/2): 1117–1118, 1172. [tekst][plansza]

Halamski, A. T. & Segit, T., 2006. A transitional stringocephalid from the Holy Cross Mountains, Poland, and its evolutionary and stratigraphic significance. [Stringocefalid o cechach przejściowych z Gór Świętokrzyskich] Acta Geologica Polonica, 56 (2):171–176. [streszczenie][tekst]

Halamski, A. T. & Zapalski, M. K., 2006. Les schistes à brachiopodes de Skaly – un niveau exceptionnel. Première partie : Inventaire faunistique. [Łupki ramienionogowe ze Skał – stanowisko o wyjątkowym znaczeniu. Część pierwsza: spis fauny] Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon 75 (3): 145–150. [tekst-pdf][tekst][Inny tekst]

Halamski A. T., 2006. Orobanche lucorum introduced in the Botanical Garden of the Warsaw University. [Orobanche lucorum zawleczona do Ogrodu Botanicznego UW] Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 115–117.  [tekst]

Halamski, A. T., 2005. Supplements 2005. In: K. Weddige (ed.), Devonian Correlation Table. With 24 Table-columns. [Uzupełnienia do Tabeli Korelacyjnej Dewonu za rok 2005] Senckenbergiana lethaea, 85 (1): 191–200. & Racki G. 2005.  [tekst]

Halamski, A. T., 2005. Annotations to the Devonian Correlation Table, R220dm05: Poland; Holy Cross Mts; Łysogóry Region. [Objaśnienia do Tabeli Korelacyjnej Dewonu; Polska: Góry Świętokrzyskie: region łysogórski] Senckenbergiana lethaea, 85 (1): 185–187. Frankfurt am Main. [streszczenie]

Halamski, A. T., 2005. Contribution à la connaissance de la flore de la région lyonnaise. [Przyczynek do znajomości flory okolic Lyonu] Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 74 (4): 148–149. [tekst][Inny tekst]

Halamski, A. T., 2004. Deliella, a new Devonian craniid brachiopod. [Deliella, nowy dewoński ramienionóg z rzędu kraniidów] Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 2004 (3): 181–192.

Halamski, A. T. & Religa, D., 2004. Polish journals have an international impact. [Polskie czasopisma naukowe mają znaczenie międzynarodowe] Nature, 427 (6976): 677. [tekst][streszczenie]

Halamski, A. T., 2003. Deux approches de la paléontologie. Deuxième partie : Paléontologie comme science nomothétique. Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 72 (1): 13-16. [tekst][Inny tekst]

Halamski, A. T., 2002. Deux approches de la paléontologie. Première partie : Paléontologie comme science idiographique. Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 71 (3): 102-104. [tekst][Inny tekst]


Recenzje


Meyer, J. 2021. Identifier les roches. Clés d’identification pratiques. Delachaux et Niestlé, Paris. 140 pp. ISBN: 978-2-603-02669-4. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2023): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 92 (1–2): 57–58.

Sell, P. & Murrell, G. 2018. Flora of Great Britain and Ireland. Volume 1: Lycopodiaceae – Salicaceae. Cambridge University Press. lxii + 787 p. ISBN: 978-0-521-55335-3. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2021): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 90 (9–10): 301–303. [Tekst]

Poyato-Ariza, F.J. & Buscalioni, Á.D. (eds.) 2016. Las Hoyas: a Cretaceous wetland. A multidisciplinary synthesis after 25 years of research on an exceptional fossil Lagerstätte from Spain. 262 pp. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. ISBN 978-3-89937-153-6. Recenzja A.T. Halamskiego (2020): Acta Palaeobotanica, 60 (2): 454–455. [Tekst]

Giribet, G. & Edgecombe, G.D. 2020. The Invertebrate Tree of Life. xvi + 589 pp. Princeton University Press, Princeton and Oxford. ISBN 9780691170251. Recenzja A.T. Halamskiego (zatytułowana A compendium of zoology, 2020): Acta Palaeontologica Polonica, 65 (4): 732. [Tekst]

Shaw, M.M. 2020. Hawkweeds of south-east England. BSBI Handbook 20. Botanical Society of Britain and Ireland, Durham. iv + 250 p. ISBN: 978-0- 901158-57-4. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2020): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 89 (9–10): 289–290. [Tekst]

Müller, F., Ritz, Ch.M., Welk, E. & Wesche, K. (eds) 2016. Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Kritischer Ergänzungsband. 11. Auflage. Springer Spektrum, Berlin–Heidelberg. 2016. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2018): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 87 (9–10): 307–310. [Tekst]

Fischer, E. & Frey, W. (with contributions of Theisen, I.) 2015. Syllabus of Plant Families. 13th ed. Part 4: Pinopsida (Gymnosperms), Magnoliopsida (Angiosperms) p.p. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart. Recenzja A.T. Halamskiego (2017): Acta Palaeobotanica, 57 (2): 423–424. [tekst]

Meunier, A. 2014. La naissance de la Terre. De sa formation à l’apparition de la vie. Dunod, Paris. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2017): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 86 (7–8): 260–262. [Tekst]

Dyer, B.D. 2003. A Field Guide to Bacteria. Comstock Publ. Associates, a division of Cornell University Press, Ithaca & London. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2016): Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 85 (9–10): 277.

Turland N. 2013. The Code Decoded. A user’s guide to the International Code of
Nomenclature for algae, fungi, and plants. (Regnum Vegetabile volume 155). Recenzja A.T. Halamskiego (2015). Acta Palaeobotanica, 55 (1): 119–120. [tekst]

Cantrill D.J. & Poole, I., 2012. The Vegetation of Antarctica through Geological Time. Cambridge University Press. Recenzja A.T. Halamskiego (2013). Polish Polar Research, 34 (3): 322–324.[tekst]

Takhtajan, A., 2009. Flowering Plants. Springer. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2010): Bulletin mensuel de la Société linnénne de Lyon, 79: 179–182. [tekst] [Inny tekst]

Babin, C., 2005. Autour du catastrophisme. Des mythes et légendes aux sciences de la vie et de la terre. Librairie Vuibert ADAPT, Paris. Recenzja A.T. Halamskiego (po francusku, 2006): Géobios, 39 (4): 585–586. [tekst]

Czarnecka, B. & Janiec, B. (red.), 2003. Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Recenzja A.T. Halamskiego (po polsku, 2005): Przegląd Geologiczny, 53 (5): 375–376. [tekst]


Artykuły popularnonaukowe


Halamski, A. T., 2011. Liście na dnie morza. Rocznik Muzeum Ewolucji, 3: 32–38. [tekst]

Halamski. A. T., 2009. Kiedy Polska była na Zwrotniku Koziorożca czyli dewońskie rafy w Górach Świętokrzyskich. [tekst na stronie Zielnika Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego]

Halamski, A. T., 2007. Międzynarodowe Sympozjum Paleobotaniczne Paleobotanika i ewolucja świata roślinnego—niektóre aktualne zagadnienia. Paryż, 23–25.05.2007. Przegląd Geologiczny, 55 (10): 827–830. [tekst]

Halamski, A. T., 2006. V Światowy Kongres na temat Ramienionogów. Kopenhaga, Dania, 04–08.07.2005. Przegląd Geologiczny, 54 (3): 189–190, 178. [tekst]

Inne

Halamski, A. T. 2019. Eighth International Brachiopod Congress, Milan, Italy, 11th – 14th September, 2018. [VIII Międzynarodowy Kongres na temat Ramienionogów, Mediolan, Włochy, 11–14 września 2018.] [Tekst opublikowany na stronie BRACHNET] [Patrz też BRACHNET, międzynarodowa strona poświęcona ramienionogom]

Halamski, A. T. 2016. Seventh International Brachiopod Congress, Nanjing, China, 22-25 May 2015. [VII Międzynarodowy Kongres na temat Ramienionogów, Nankin, Chiny, 22–25 maja 2015.] [Tekst opublikowany na stronie BRACHNET] [Patrz też BRACHNET, międzynarodowa strona poświęcona ramienionogom]

Halamski, A. T. & Baliński, A. 2016. In memoriam: Gertruda Biernat (1923–2016). Acta Palaeontologica Polonica, 61 (2): 362. [tekst]

Halamski, A. T. 2016. Gertruda Biernat 1923–2016. [Nekrolog na stronie BRACHNET] [Patrz też BRACHNET, międzynarodowa strona poświęcona ramienionogom]Wykłady

 • Biologia ewolucyjna – wykład dla III roku biologii SGGW (Warszawa).
  Wykłady w poniedziałki (godz. 10–12) w auli III (budynek 37). Daty wykładów: 28 XI; 5, 12, 19 XII; 9, 16, 23 I 2023.
  Ćwiczenia seminaryjne we wtorki (grupy 1-2: 1015-1145; grupy 3-4: 1200-1330) w sali 3/19 (budynek 37). Ćwiczenia w dniach: 29 XI, 6 XII, 13 XII 2022, 10 I, 17 I 2023.
  Plan i spis literatury (część 1 i 2): [pdf], (część 3): [pdf], (część 4-7): [pdf]
  Wskazówki dla przygotowujących referaty [pdf]
  Ćwiczenia seminaryjne w warunkach pandemii [pdf]
  [wiecej na stronie SGGW]
 • Evolutionary biology – lectures for Ph.D. students of the BioPlanet doctoral school on Wednesdays (10–12) starting from 7th December, 2022, via Microsoft Teams.KontaktAdam T. Halamski
Instytut Paleobiologii PAN
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa, POLSKA
e-mail: ath@twarda.pan.pl
tel. 6978-875; pokój 125